Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Политика на системата за управление на качеството

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА И СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Настоящата политика на системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията в ОБЩИНА ХАСКОВО е част от общата визия за развитие на ОБЩИНА ХАСКОВО.
 

При прилагане на настоящата политика по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията и произтичащите от нея цели ръководството на ОБЩИНА ХАСКОВО спазва точно изискванията, дефинирани в стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2017.
 

 • Висшето ръководство, в лицето на КМЕТА на ОБЩИНА ХАСКОВО с настоящата политика изразява своята ангажираност за постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предлаганите продукти и услуги, непрекъснат контрол и предотвратяване на възможностите за възникване на трудови злополуки, поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, превенция на възможностите за замърсяване, както и подобряване на дейностите, които могат да доведат до евентуално замърсяване на околната среда;
 • Непрекъснато повишаване на ефикасността на системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията в ОБЩИНА ХАСКОВО;
 • Непрекъснат контрол на рисковете за здравето и безопасността, намаляване на възможностите за възникване на опасности и консултиране на всички служители на общинската администрация по въпросите на здравето и безопасността;
 • Периодичен преглед на настоящата политика по качество, околната среда и здраве и безопасност и при необходимост нейната актуализация, спрямо променените условия, както и ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по околна среда, здраве и безопасност и сигурност на информацията.

Висшето ръководство, в лицето на КМЕТА на ОБЩИНА ХАСКОВО провежда и непрекъснато усъвършенства обявената политика на системата за управлене на качеството, околната среда, безопасността и здравето и сигурността  на информацията на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2017, отразяващи спецификата на всички извършвани от ОБЩИНА ХАСКОВО дейности. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи:

 • Равнището на качеството на предлаганите от ОБЩИНА ХАСКОВО услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите, както и от международните и националните стандарти;
 • ОБЩИНА ХАСКОВО, в лицето на КМЕТА, и всички служители на общинската администрация работят за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания в областта на околната среда, здравето и безопасността при работа и сигурността на информацията;
 • Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на потребителите, изискващ непрекъснати подобрения на процесите на управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето при работа и сигурността на информацията, както и на всички процеси, извършвани в ОБЩИНА ХАСКОВО;
 • Успешно развитие и признание, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала, както и при пълно осъзнаване на отговорностите за опазване на здравето и живота на всички работещи в дружеството;
 • Запознаване на потребителите на услуги, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на системата за управление на качеството, околната среда, и безопасността и здравето при работа и сигурността на информцията в ОБЩИНА ХАСКОВО.

Централен пункт в Политиката на системата за управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето при работа и сигурността на информацията на ОБЩИНА ХАСКОВО е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията на процесния подход, като основен в стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2017, както и всички изисквания за мониторинг, оперативно управление и управление на риска. Подобренията във всички аспекти на дейностите на ОБЩИНА ХАСКОВО се отчитат, като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване.

Политиката по околна среда на ОБЩИНА ХАСКОВО е насочена към развитие на всички дейности и процеси по приемлив за околната среда начин при спазване на следните принципи:

 • постигане на съответствие със законови и други изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и услуги;
 • намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на общи и конкретни цели и програми;
 • контролирано потребление на ресурсите, наблюдение и измерване на ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху околната среда;
 • осигуряване на необходимото обучение за формиране на култура към опазване на околната среда и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;

Политиката по здраве и безопасност при работа на ОБЩИНА ХАСКОВО е насочена към наблюдение и непрекъснато подобряване на цялостната дейност  на ОБЩИНА ХАСКОВО по отношение на здравето и безопасността при работа при спазване на следните принципи:

 • ангажимент за осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа с цел предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания;
 • изпълнение на законовите изисквания и други изисквания;
 • прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/ недопускане на професионалните рискове;
 • консултиране и участие на работниците и на техни представители.

Политиката по сигурността на информацията на ОБЩИНА ХАСКОВО и свързаните с нея частни политики, дефинират изискванията за работа с информационни активи на ОБЩИНА ХАСКОВО, целящи гарантирането на конфиденциалност, интегритет и наличност на информацията. Тази политика осигурява основата за осъществяването на контрол върху безопасността на информацията, с цел свеждане на риска до приемливо ниво. Ръководството на ОБЩИНА ХАСКОВО извършва прегледи, поддържа и подобрява информационните системи и тяхната сигурност, като осигурява достатъчно ресурси за това. Политиката регламентира основните принципни положения на сигурността и защитата на информацията, валидни за ОБЩИНА ХАСКОВО и има за цел:

 • защита на информацията съобразно нейната значимост, независимо от фазата на нейния жизнен цикъл, което осигурява защитата на интересите, както на ОБЩИНА ХАСКОВО, така и на всеки един служител, партньор или потребител на административни услуги;
 • осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите;
 • минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп и неправомерна употреба на информационни активи на ОБЩИНА ХАСКОВО;
 • осигуряване на съответствие с нормативните изисквания и вътрешните политики и правила;
 • информиране на служителите на ОБЩИНА ХАСКОВО за техните задължения, свързани със сигурността на информацията.

Ръководството на ОБЩИНА ХАСКОВО прилага следните основни принципи при поддържане на устойчиво управление на сигурността на информацията:

 • осигуряване на съответствие с нормативни и професионални изисквания за конфиденциалност;
 • защита на данни и неприкосновеност на лична информация;
 • опазване на архивите на ОБЩИНА ХАСКОВО;
 • защита на авторски права, търговска информация и други права върху интелектуална собственост.
 • разработване на политика по информационна сигурност;
 • разпределяне на отговорностите по информационна сигурност;
 • обучение по информационна сигурност;
 • докладване на инциденти, свързани със сигурността;
 • управление непрекъснатостта на работа;
 • дисциплинарен процес вследствие от нарушенията на политиката по сигурността.

Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство на Интегрираната система за управление. Висшето ръководство на ОБЩИНА ХАСКОВО се ангажира да разгласи политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност и сигурност на информацията на всички нива в организационната структура и на заинтересуваните страни, както и да осигури нейното прилагане.

КМЕТЪТ на ОБЩИНА ХАСКОВО приема оценката на контролните органи, удовлетвореността на потребителите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика, като се ангажира да я преглежда при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

гр. Хасково,                                                                   
09.02.2023 г.

 

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!