Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Енергийни програми

Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност, както и на програмите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива, е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства – осигуряване качество на атмосферния въздух, предотвратяване изменението на климата и управление на ресурсите, във възможности за развитие на регионите и превръщането им в по-атрактивно място за инвестиции и създаване на нови работни места.

Програмата за енергийна ефективност на Община Хасково за периода 2019 – 2024 г. е стратегически документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база промени в нормативните документи на национално ниво, както и установените резултати, нуждите и финансовата възможност на Общината.

Приета с Решение № 911 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 31.05.2019 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Хасково за периода 2019 – 2024 г.


Настоящата Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е разработена в изпълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/..
Съгласно чл. 10, ал 1 и ал. 2 от ЗЕВИ и вземайки предвид приоритетите и целите заложени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източни-ци (НПДЕВИ), кметовете на общини следва да разработят общински краткосрочни и дългосрочни програми за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, които се приемат от Общинския съвет.
Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на европейската и националната политика и стратегия за развитие на енергийния, сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъщес-твяване на местно устойчиво развитие.

Краткосточната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е документ с отворен характер. Той може да бъде усъ-вършенстван, допълван, променян и изменян на база промени в нормативните до-кументи на национално ниво, както от и установените резултати, нуждите и фи-нансовата възможност на Община Хасково.

Настоящата програма е приетa с Решение № 11 по Протокол № 3 от заседание на  Общински Съвет - Хасково, проведено на  22.12.2023 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2023 - 2026 г.

Краткосточната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 - 2022 г. е приета с Решение на Общински съвет – Хасково, № 933 от Протокол № 47 за заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2019 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2019 – 2022 г.


Основната стратегическа цел на дъгосрочната програма е повишаване дела на енергията от възобновяеми източници и биогорива, чрез развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерно и устойчиво развитие на община Хасково.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база промени в нормативните документи на национално ниво, както от и установените резултати, нуждите и финансовата възможност на Община Хасково.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2020 - 2030 г.


Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност за 2022 г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!