Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Енергийни програми

Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност, както и на програмите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива, е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства – осигуряване качество на атмосферния въздух, предотвратяване изменението на климата и управление на ресурсите, във възможности за развитие на регионите и превръщането им в по-атрактивно място за инвестиции и създаване на нови работни места.

Програмата за енергийна ефективност на Община Хасково за периода 2019 – 2024 г. е стратегически документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база промени в нормативните документи на национално ниво, както и установените резултати, нуждите и финансовата възможност на Общината.

Приета с Решение № 911 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 31.05.2019 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Хасково за периода 2019 – 2024 г.


Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Хасково за периода 2019 – 2022 г. е разработена при спазване изискванията на чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2016 г. Програмата се одобрява и приема от Общински съвет – Хасково, по предложение на Кмета на общината и обхваща 3-годишен период на действие и изпълнение.

Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2022 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за реализация на нови мерки, проекти и дейности. Настоящата програма е разработена на основание чл.10, ал.1 от ЗЕВИ и е приетa с Решение на Общински съвет – Хасково, № 933 от Протокол № 47 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2019 г.

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2019 – 2022 г.


Основната стратегическа цел на дъгосрочната програма е повишаване дела на енергията от възобновяеми източници и биогорива, чрез развитие и прилагане на нови технологии за постигане на модерно и устойчиво развитие на община Хасково.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база промени в нормативните документи на национално ниво, както от и установените резултати, нуждите и финансовата възможност на Община Хасково.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2020 - 2030 г.


 

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!