Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № Т-64/19.05.2023 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем: Подземна обществена тоалетна с площ

З А П О В Е Д  № Т-64

гр.Хасково 19.05.2023 год.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №911/28.04.2023 г. на Общински съвет Хасково 

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, частна общинска собственост:

1. Подземна обществена тоалетна с площ от 60,00 кв.м. находяща се в гр.Хасково, бул. «България» Зеленчуков пазар; мес. наем – 210,00 /двеста и десет/ лв. без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

            Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, ОББ АД, Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково, в полза на Община Хасково.

            Депозит  в размер на 1260,00 лв. се внасят по сметка IBAN BG51 RZBB 9155 3920 0001 11, BIC RZBBBGSF,  ОББ АД, Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 05.06.2023 година. Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 05.06.2023 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!