Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЗАПОВЕД № Т-48/08.05.2024 г. - Публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти в землища: с. Мандра, с. Нова Надежда, с. Орлово, с. Широка поляна

З  А  П  О  В  Е Д 

№ Т- 48

 Гр. Хасково 08.05.2024г.

 

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я ВА М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години (или до продажбата на някои от имотите), а именно земеделски имоти от Общински поземлен фонд с НТП: временно неизползваема нива, друга изоставена нива, друга територия заета от селското стопанство, ерозирана нива, изоставена нива, лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения и унищожени орни земи от промишлени предприятия в следните землища: с. Мандра, с. Нова Надежда, с. Орлово, с. Широка поляна всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

Определям начална годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение № 1  -неразделна част от настоящата заповед.

Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявения годишен наем от Приложение №1, по банкова сметка IBAN: BG 76 UBBS 8155 3320 0001 11 и BIC код: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково и такса за участие и закупуване на тръжна документация в размер на 50,00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN: BG 03 UBBS 8155 8420 0001 07, код 448090, BIC код: UBBSBGSF при ОББ АД Хасково или в касовия салон на Община Хасково.

Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – Дирекция ИСДУОС, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.

Заедно с настоящата Заповед утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково до 12,00 часа на 28.05.2024 година, след поставяне на входящ номер в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга, землището, в което е имота, за който се участва и позицията, за която се участва съгласно Приложение №1.

Плика с наддавателното (ценово) предложение е част от общият плик с изисквани документи.  Попълва се приложеното към тръжната документация ценово предложение, като се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата наемна цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице, подписано и подпечатано

от участника.  Върху плика съдържащ ценовото предложение се изписва текста: „Ценово предложение“.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.

 

 За всяка отделна позиция (за всеки имот) от Приложение № 1 се участва с отделна тръжна документация.

 

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 28.05.2024 година от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

   СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  /П/

    Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 8 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!