Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед  №T-226/24.10.2022г. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: помещения в сграда с идентификатор 77195.721.154.1

З А П О В Е Д № T-226

 

гр.Хасково 24.10.2022 год.

 

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост:

Гр. Хасково, ул.“Цар Освободител“ №2, помещения от партерен етаж от сграда с идентификатор 77195.721.154.1 площ 100.00 кв.м., при месечен наем 900.00 /деветсотин/ лв. без ДДС,за банков офис

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 5400,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта до 12.00 часа на 11.11.2022 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 11.11.2022 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /ПП/

Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 24 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!