Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЗАПОВЕД № Т-173 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: с. Узунджово, общ. Хасково, помещение, втори етаж от сграда находяща се в кв. 45

З А П О В Е Д  № Т-173

 

гр.Хасково 07.07.2022 год.

 

            На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №621/10.06.2022 г. на Общински съвет Хасково 

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

             Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, публична общинска собственост:

С. Узунджово, общ. Хасково, помещение, втори етаж от сграда находяща се в кв. 45, УПИ VII, имот №387, с площ 77,00 кв.м.; месечен наем 92,40 лв. без ДДС, за търговска дейност.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07BIC RZBBBGSFРайфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 552,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 27.07.2022 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 27.07.2022 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

                           

 

 

 

 

 

Съгласували :

 

Наташа Динова

Началник отдел „НКЗП“

 

 

Мария Пейкова

юрисконсулт:

 

 

изготвил:

Ст. Трендафилова

ст.спец. в д-я “ИСДУОС”

Файлове

Последна промяна: 11 Юли 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!