Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЗАПОВЕД № T-172 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: с. Гълъбец, общ. Хасково, помещения от сграда с площ 44.00 кв.м.

З А П О В Е Д  № T-172

 

гр.Хасково 07.07.2022 год.

 

             На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково 

 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

            Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, частна общинска собственост:

с. Гълъбец, общ. Хасково, помещения от сграда с площ  44.00 кв.м., при месечен наем 36.00 /тридесет и шест/ лв. без ДДС,за търговска дейност

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07BIC RZBBBGSFРайфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 216,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 27.07.2022 година.

Към момента на подаване на предложението се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 27.07.2022 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Съгласували :

 

Наташа Динова

Директор  д-я „НКЗП“

 

 

Мария Пейкова

юрисконсулт:

 

 

изготвил:

Ст. Трендафилова

ст.спец. в д-я “ИСДУОС”

Файлове

Последна промяна: 11 Юли 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!