Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №РД115/18.09.2023 г. - Публичен търг за продажба на имот: УПИ ХIХ в кв.1 по плана на с.Стамболийски, Община Хасково

З А П О В Е Д
№ Т-115
гр. Хасково 18.09.2023г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на
Общински съвет – Хасково, Решение №909/28.04.2023год. на Общински съвет – Хасково

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният недвижим имот,
частна общинска собственост: УПИ ХIХ в кв.1 по плана на с.Стамболийски,
Община Хасково, с площ 805,00 кв.м.
Определям начална тръжна цена в размер на 14 190,00 лв. без ДДС.
Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна
цена по банкова сметка IBAN: BG 51 RZBB 9155 3920 0001 11 и BIC код: RZBBBGSF
при ОББ АД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в
размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC
код: RZBBBGSF при ОББ АД Хасково , код 448090.
Определям стъпка за наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.
Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в
дирекция ИСДУОС.
Предложенията за участие в публичният търг с явно наддаване се подават в
“Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и
точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 06.10.2023 г .
Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ,
доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с явно наддаване ще
се проведе на 06.10.2023г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Спечелилият търга заплаща:
- достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.
- 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община
Хасково.
- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на
местните данъци в община Хасково върху цената на имота.
- 20 % ДДС върху стойността на данък придобиване и нотариалната такса за
вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС , в полза на Община Хасково.
Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска
администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.


СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  /П/
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 18 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!