Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № Р-14 / 24.04.2023 г. за откриване на процедура за определяне на концесионер за водоем, включващ ПИ №№ 77195.330.86 и 77195.330.87 в гр. Хасково

Р Е Ш Е Н И Е

№ Р-14/24.04.2023г.

на

Кмета на Община Хасково

           

На основание чл. 17 ал. 3, чл. 71 ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет – Хасково по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 880 от 17.03.2023 г.) и въз основа на Обосновката на концесията,

 

Р Е Ш И Х  :

 

І. Откривам процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Обектът на концесията включва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.330.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63 / 05.10.2006г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Хасково, местност „Балакли“, с площ 1295 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ВОДОЕМ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 002906, при граници и съседи: поземлени имоти №№ 77195.330.87, 77195.330.85 и 77195.330.84 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.330.87 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63 / 05.10.2006г. на Изп. Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Хасково, местност „Балакли“, с площ 13051 кв. м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ВОДОЕМ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 002905.

1.2. Обектът на концесията, включващ поземлените имоти са публична общинска собственост и са актувани с Актове за публична общинска собственост №№ 7500 / 28.05.2015г. и 7501 / 28.05.2015г. и двата на Община Хасково.

 

ІІ. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение № 2.

 

ІІІ. Одобрявам документацията за концесията, съгласно Приложение № 3.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ     /П/

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Забележка: Пълният набор на Документация и приложения са приложени към настоящото уведомление (https://www.haskovo.bg/). Желаещите да участват в процедурата за възлагане на концесия подават лично или чрез упълномощен представител, офертите си на адрес: Община Хасково, пл. „Общински“ № 1, Централно Деловодство, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., краен срок – 17:00 ч. на 18.01.2024 г.

 

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 26.01.2024 г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, Заседателна зала - ет. 2

Файлове

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!