Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано“, Кафе Хасково,

З А П О В Е Д  № Т-180

гр.Хасково 11.08.2022 год.

       На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №535/11.02.2022 г. на Общински съвет Хасково 

ОБЯВЯВАМ:

       Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, публична общинска собственост:

гр. Хасково, ул. „Сан Стефано“, Кафе Хасково, с площ 114,00 кв.м. и открит терен с площ 80.00 кв.м; месечен наем 805,00 /осемстотин и пет/лв. без ДДС, за търговска дейност.

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 4830,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 30.08.2022 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 30.08.2022 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

       Договора със спечелилия търга ще бъде сключен след 15.10.2022 год.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / п /

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!