Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ Р-6 / 26.08.2022г.

 

на

Кмета на Община Хасково

           

На основание чл. 17 ал. 3, чл. 71 ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет – Хасково по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 667 от 01.07.2022г.) и въз основа на Обосновката на концесията,

 

Р Е Ш И Х  :

 

І. Откривам процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на обект – публична общинска собственост, както следва:

1.1. Обектът на концесията включва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.301.46 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка триста и едно точка четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199489/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: гр. Хасково, местност „Балакли“, с площ 568 кв. м. (петстотин шестдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001717 (нула нула хиляда седемстотин и седемнадесет), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 46992.111.5, 77195.301.51, 77195.301.44, 77195.301.48 и 77195.301.47; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.301.47 (седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка триста и едно точка четиридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 2285/20.03.2013г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: гр. Хасково, местност „Балакли“, с площ 37994 кв. м. (тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001626 (нула нула хиляда шестстотин двадесет и шест), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 77195.301.51, 77195.301.46, 77195.301.44, 77195.301.48, 77195.302.50, 77195.302.57 и 77195.302.58; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11867.15.37 (единадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем точка петнадесет точка тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-548461/25.05.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Войводово, общ. Хасково, с площ 36090 кв. м. (тридесет и шест хиляди и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000137 (нула нула нула сто тридесет и седем), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 11867.15.33, 11867.15.34, 11867.15.41, 46992.21.11, 46992.111.5, 77195.301.47, 77195.302.58, 11867.15.38, 11867.15.36 и 11867.15.30 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 46992.111.5 (четиридесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и две точка сто и единадесет точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изп. Директор на АГКК, съгласно скица № 15-1199480/04.11.2021г. на СГКК гр. Хасково, адрес на поземления имот: с. Манастир, общ. Хасково, с площ 18500 кв. м. (осемнадесет хиляди и петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Водоем, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000001 (нула нула нула нула нула едно), при граници и съседи: поземлени имоти №№ 11867.15.41, 46992.21.11, 46992.111.347, 46992.111.348, 46992.111.4, 46992.111.6, 77195.301.51, 77195.301.46, 77195.301.47 и 11867.15.37, или накратко ОБЕКТ – публична общинска собственост, включващ: Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.301.46, находящ се в землището на гр. Хасково; Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 77195.301.47, находящ се в землището на гр. Хасково; Язовир, разположен в поземлен имот с идентификатор № 11867.15.37, находящ се в землището на с. Войводово, общ. Хасково и Водоем, разположен в поземлен имот с идентификатор № 46992.111.5, находящ се в землището на с. Манастир, общ. Хасково.

1.2. Обектът на концесията, включващ поземлените имоти са публична общинска собственост и са актувани с Актове за публична общинска собственост съответно №№ 12243 / 15.11.2021г., 4924 / 05.04.2013г., 11967 / 16.06.2021г. и 12242 / 15.11.2021г., всичките на Община Хасково.

 

II. Одобрявам Обявлението за откриване на процедурата, съгласно Приложение № 3.

 

III. Одобрявам документацията за концесията, съгласно Приложение № 4.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ      /П/

Кмет на Община Хасково

 

 

Забележка: Документацията и приложенията, подпечатани с печат на Община Хасково, се получават в сградата на Община Хасково, ет. 4, ст. 417, тел. 038 / 603 484 - Н. Динова.

 

Срок за подаване на заявления и оферти:

Дата: 05.10.2022г.

Час: 17:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, Централно деловодство

 

Дата на отваряне на оферти:

Дата: 13.10.2022г.

Час: 10:00ч.

Място (адрес): гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, Заседателна зала - ет. 2

Файлове

Последна промяна: 31 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!