Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СТАТУТ на отличие „За заслуги към образованието и културно дело“

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

СТАТУТ

 

на отличие „За заслуги към образованието и културно дело“

 

Настоящият статут определя целта, условията за номиниране, необходимите документи и процедурата за удостояване с отличие „За заслуги към образованието и културно дело“ в община Хасково.

 

1. Цел.

Отличието „За заслуги към образованието и културно дело“ в община Хасково има за цел да удостои с признание и да поощри учители и изявени дейци на културата, като популяризира сред обществеността техния висок професионализъм, граждански принос, талант и значими постижения.

 

2. Общи положения.

2.1. Отличието „За заслуги към образованието и културно дело“ в община Хасково се присъжда по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост за постижения през предходната календарна година.

2.2. Отличията се връчват от Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет на специална церемония.

2.3. Отличието се присъжда на:

- учител в предучилищното образование

- учител в начален етап или прогимназиален етап на образование

- учител в гимназиален етап на образование

- културен деятел от областта на изкуствата, библиотечното или музейното дело.

 

3. Критерии за номиниране за постижения в системата на образованието през предходната календарна година.

Номинираните учители трябва да отговарят на следните общи изисквания:

- Да са изявени професионалисти, с доказан принос в своята дейност.

- Да са участвали в национални или международни проекти; да проявяват творческа активност и новаторски дух в учебно-възпитателния процес.

- Техни възпитаници да имат успешни изяви на регионално, национално или международно равнище, аргументирани чрез различни информационни източници.

- Да се ползват с авторитет сред своите възпитаници, колеги и обществеността.

 

4. Критерии за номиниране за постижения в системата на културата през предходната календарна година.

Номинираните културни деятели трябва да отговарят на следните общи изисквания:

- Да са изявени професионалисти, с доказан принос в своята област.

- Да са участвали в национални или международни изяви.

- Да са организирали или да са участвали в организацията на общински, регионални, национални или международни културни събития.

- Да имат успешни изяви на регионално, национално или международно равнище, аргументирани чрез различни информационни източници.

- Да се ползват с авторитет сред своите колеги и обществеността.

 

5. Процедура за определяне на наградите:

5. 1. Аргументирани предложения за удостояване с отличието, придружени с документи /награди, грамоти, отличия, препоръки, анкети, независими оценки и други/ се подават писмено до Община – Хасково, в срок до 30 март на календарната година.

5. 2. За учителите предложенията се изготвят от:

- Педагогическите съвети на училищата, съгласувано с училищните настоятелства.

- Граждански и професионални сдружения и инициативни комитети.

5.3. За културните деятели предложенията се изготвят от:

- Професионални колективи.

- Граждански и професионални сдружения и инициативни комитети.

5.4. В срок до 15 март на календарната година ПК по образование, култура и вероизповедания предлага на Председателя на Общинския съвет предложение за Експертна комисия, която прави селекция на номинациите.

5.5. Експертната комисия се състои от петима членове, предложени от:

- ПК по образование, култура и вероизповедания – двама;

- Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”– двама;

- РИО на МОН – един.

- В срок до 15 април на календарната година Експертната комисия изготвя своето предложение до Общинския съвет, което представя на Председателя на Общинския съвет. Изборът е с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

 

6. Отличието „За заслуги към образованието и културно дело“ в община Хасково се състои от диплом, знак на Общината и парична награда в размер на 500 лв.

 

Средствата за наградите се осигуряват от Община Хасково и от спомоществователи.

 

 

 

Настоящият Статут на отличие „За заслуги към образованието и културно дело“ е приет с Решение № 146 от 22.04.2016 г. на Общински съвет-Хасково.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!