Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

СТАТУТ на отличие „За заслуги към образованието и културно дело“

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

CTATУT

на отличие „За заслуги към образованието и културното дело“

Настоящият статут определя целта, условията за номиниране, необходимите документи и процедурата за удостояване с отличие „За заслуги към образованието и културното дело“ в община Хасково.

I. Цел

Отличието „За заслуги към образованието и културно дело“ в община Хасково има за цел да удостои с признание и да поощри учители и изявени дейци на културата, като популяризира сред обществеността техния висок професионализъм, граждански принос, талант и значими постижения, и заслугите им развитието на образованието и културата.

 

II. Общи положения.

1. Отличието „За заслуги към образованието и културното дело“ в община Хасково се присъжда по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност за ярки постижения през предходната календарна година и за цялостен принос.

2. Отличията се връчват от Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет на специална церемония.

3. В областта на образованието отличието се присъжда на:

3.1. учител в предучилищното образование

3.2. учител в начален етап или прогимназиален етап на образование

3.3. учител в гимназиален етап на образование

3.4. учител, директор или др. педагогически специалист за изключителни постижения и  принос в областта на образованието .

 

4. В областта на културата отличието се присъжда на:

4.1. културен деятел в областта на литературата (проза, поезия, превод, журналистика и културно-историческо наследство).

4.2. културен деятел от областта на сценичните изкуствата (театър, танци и музика).

4.3. културен деятел от областта на визуалните изкуствата (изобразително изкуство, - архитектура, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство и фотография)

4.4. културен деятел, творец, творчески колектив или организация за изключителни постижения и принос в областта на културата;

 

III. Критерии за номиниране за постижения в областта на образованието през предходната календарна година и за цялостен принос.

1. Номинираните по раздел II, от т.3.1 до т.3.3. учители трябва да отговарят на следните общи изисквания за постижения през предходната календарна година:

1.1.Да са изявени професионалисти, с доказан принос в своята дейност.

1.2. Да са участвали в национални или международни проекти; да проявяват творческа активност и новаторски дух в учебно-възпитателния процес.

1.3. Техни възпитаници да имат успешни изяви на регионално, национално или международно равнище.

1.4. Да се ползват с авторитет сред своите възпитаници, колеги и обществеността.

2. Номинираните по раздел II, от т.3.4   учител, директор или др. педагогически специалист трябва да отговарят на изискванията от т.1.1 до т.1.4  по този раздел и :

- да са допринесли със своята дейност за развитието на образованието в Община Хасково, и имат заслуги и постижения на национално и международно ниво.

 

IV. Критерии за номиниране за постижения в областта на културата през

предходната календарна година и за цялостен принос.

1. Номинираните по раздел II, от т.4.1 до т.4.3. културни деятели (творец, творчески колектив или културна организация) трябва да отговарят на следните общи изисквания за постижения през предходната календарна година:

1.1.Да са изявени професионалисти, с доказан принос в своята област.

1.2. Да са организирали или да са участвали в организацията на общински, регионални, национални или международни културни събития.

1.3. Да имат постижения на регионално, национално или международно равнище.

1.4. Да се ползват с авторитет сред своите колеги и обществеността.

2. Номинираните по раздел II, от т.4.4 културни деятели (творец, творчески колектив или културна организация) трябва да отговарят на изискванията от т.1.1 до т.1.4 по този раздел и:

- да са допринесли със своята дейност за развитието на културата в Община Хасково,  създали са конкретни произведения и/или художествени творби, които имат траен характер и реален принос за културния живот на Община Хасково, и са допринесли за издигане на националния и международен престиж на общината.

 

V. Процедура за определяне на наградите:

1. Предложенията за удостояване с отличието, следва да съдържат:

- Мотивировка за кандидатурата в размер до 2 страници, придружена със съответните документи /награди, грамоти, отличия, препоръки, анкети, независими оценки и други/;

- Кратки биографични данни за учителя (педагогическия специалист), автора (твореца или творчески колектив);  

2.Предложенията се подават писмено в деловодството на Община Хасково, в срок до 15 март на календарната година.

3. За учителите предложенията се изготвят от:

- Педагогическите съвети на училищата, съгласувано с училищните настоятелства.

- Граждански и професионални сдружения и инициативни комитети.

4. За културните деятели предложенията се изготвят от:

- Професионални колективи.

- Граждански и професионални сдружения и инициативни комитети.

5. Допуска се някоя от наградите да не бъде присъдена, при липса на постижения в определена област и категория по раздел II, т.3 и т.4.

6. Определените отличия не се присъждат посмъртно.

7. Едно и също лице не може да бъде номинирано едновременно за повече от една награда.

8.Предложенията не могат да се правят от самите кандидати.

 

VI. Комисии за присъждане на наградите:

 1. След изтичане на срока за приемане на предложенията по раздел V, т.2 , но не по-късно от 31 март на календарната година Председателя на Общинския съвет назначава със заповед Експертни комисии, които да извършат селекция на номинациите и да определят наградите.

2. Експертната комисия за определяне на отличията по раздел II, т.3 се състои от петима членове, предложени от състава на:

- ПK по образование, култура и вероизповедания - двама;

- Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”- двама;

- РУО на МОН - един.

3. Експертната комисия за определяне на отличията по раздел II, т.4 се състои от петима членове, предложени от състава на:

- ПK по образование, култура и вероизповедания - двама;

- Дирекция “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”- двама;

- културни институти/организации – един;

4. Членове на комисиите не могат да бъдат вносители на предложения за награждаване с отличията по  раздел II, т.3 и т.4.

5. Преди започване на работа, членовете на комисиите подписват декларации за липсата на конфликт на интереси и конфиденциалност.

6. Заседанията на комисията, на които се вземат решения са легитимни, ако присъстват  50% плюс 1 от членовете ѝ.

7. Решенията на комисиите се взимат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове (50% +1 глас).

 

VII. Обявяване на наградите

 

1. В срок до 15 април на календарната година Експертните комисии изготвят своите предложения до Общинския съвет, които представят на Председателя на Общинския съвет.

2. Изборът се утвърждава от Общински съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

3. Отличието „За заслуги към образованието и културното дело“ в община Хасково се състои от диплом, знак на Общината и парична награда.

4. Паричната награда по раздел II, от т.3.1 до т.3.3. и от т.4.1 до т.4.3. е  в размер на 500 лв.

5. Паричната награда по раздел II, т.3.4 и т.4.4 е  в размер на 1 000 лв.

6. Средствата за         наградите      се        осигуряват     от Община Хасково и от спомоществователи.

 

 

 

Настоящият Статут на отличие „За заслуги към образованието и културното дело“ е приет с Решение № 36 от 16.02.2024 г. на Общински съвет-Хасково.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!