Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности на 25.03.2024 г.

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес,  25.03.2024 г. /понеделник/ от 18.00 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Айхан Енвер, Тонка Атанасова, Пламен Тихомиров, Таня Живакова, Мартин Узунов, Йозджан Мехмед и Велина Недева. 

Отсъстваха:

Заседанието откри Председателят на ПК по здравеопазването д-р Айхан Енвер като изчете целия дневен ред, по който ще заседава постоянната комисия.

 

Заседанието на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности премина с гласуване на точките от следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ /ФПЧ10/ И ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕРОДИ /ПАВ/ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2024 Г.

Тонка Атанасова изрази мнение за малки забележки и с предложение да се коригират техническите грешки и да опишат анализаторите. Каза, че би провела среща с тях и на сесията да се представят с коригирани забележки.

Велина Недева добави, че има необходимост от почистване с машини, а не ръчно почистване, както е към момента като д-р Енвер подкрепи мнението й.

Тонка Атанасова уточни, че е добре да се направи анализ на сензорите, тъй като вижда, че те показват, че на Кенана е по-замърсено от центъра. Нашият пункт е ръчен за Хасково и е добре Общината да направи анализ и да се погрижат с машини и е добре да се заложи като последващи дейности.

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ХАСКОВО.

Мартин Узунов уточни, че е добре да се вземе предвид констатираното от предходната комисия и да се впише, че трябва да се поддържа помещението за сметка на концесионера.

Велина Недева направи уточнение, че точно този психодиспансер изхвърля боклуците си и в повечето случаи ги оставят до контейнерите. Добре е да се погрижат за отпадъците.

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

31.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО /14 човека/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

32.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО / 4 човека/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  7  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

Председател на ПК по здравеопазване,

екология и социални дейности: /п/

                            /д-р Айхан Енвер/

 

Изготвил протокола: /п/

                            /Мария Богданова/

Последна промяна: 26 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!