Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023г. на 24.04.2024 г.

 

ПРОТОКОЛ

 

         Днес, 24.04.2024 г. /сряда/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Община Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки, мандат 2019-2023 г.

         Присъстваха: Въчка Иванова, Иван Минев, Камен Тодоров, Делян Делчев, Сунай Алиев, Гюнер Зейнал и Иван Иванов.

         Отсъстваха:

         Заседанието бе открито от Председателя на постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки г-жа Въчка Иванова и премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНА ХАСКОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 Г. /ПДУЕК/ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № BGENVIRONMENT – 4.004-0013-C02 „ПРЕХОД КЪМ КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ“, РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФМ НА ЕИП 2014-2021 Г.

 

Резултат от гласуването:

„за“ -  7;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

Председател на ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни  връзки:

                                                               /Въчка Иванова/

 

Изготвил протокола:

        /Мария Богданова/

Последна промяна: 25 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!