Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по бюджет и финанси на 26.03.2024 г.

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 26.03.2024 г. /вторник/ от 17.30 ч. в заседателната зала на Община Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси при Общински съвет – Хасково.      

Присъстваха: Евгения Ангелова, Цвети Лалов, Исмаил Исмаил, Ясен Колев, Даниел Гаргов и Йозджан Мехмед.

Отсъства: Светослава Стоянова.

На заседанието на ПК по ТСУ и транспорт присъства и Делян Делчев – заместник председател на Общински съвет – Хасково, мандат 2023-2027 г.

Заседанието бе открито от председателя на ПК Евгения Ангелова, която установи техническа грешка и предложи да се включат т. 6 и т. 13 от

дневния ред за заседанието на Общински съвет за 29.03.2024 г. в дневния ред на постоянната комисия по бюджет и финанси.

Заседанието премина при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 ГОДИНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПАРК „БЯЛО МОРЕ“/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 ГОДИНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /стая в КМЕТСТВО – с. НИКОЛОВО/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.721.354 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ДОБРУДЖА“ № 53/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Ясен Колев/.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ II В КВ. 1 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ОРЛОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Ясен Колев/.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.741.23 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ПРЕОБРАЖЕНИЕ“ № 14/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Ясен Колев/.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ III В КВ.1 ПО ПЛАНА НА СЕЛО МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.716.303 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „ГРАДИНСКА“/

Резултат от гласуването:

„за“ -  5 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Ясен Колев/.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК – ХАСКОВО.

Евгения Ангелова  изказа мнение по т. 4 от докладната записка, че инвестициите за община Хасково са недостатъчни, има нужда от подмяна на съоръжения, мрежата е стара и не е добра и лично тя не би подкрепила инвестиционната програма. Предложи да се гласуват точките по решението по отделно.

Членовете на комисията подкрепиха единодушно предложение.

Резултат от гласуването на предложението да се гласуват поотделно точките по решението:

„за“ -  6  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

По т.1 – приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК:

„за“ -  6  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

По т.2 – приема изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК:

„за“ -  5 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Ясен Колев/.

По т.3 приема бюджета на асоциацията на ВиК:

„за“ -  6  ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

Инвестиционната програма за 2024 г. по т. 4 не се приема:

Допуска и подкрепя Докладна записка със становището по по т.4.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. /ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 440, КВ.48 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. МАЛЕВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УПИ III - 109, КВ.4 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С. КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Ясен Колев/

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.702.226 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, УЛ. „Д-р ГЕОРГИ КИТОВ“, Ж.Р. „КЕНАНА“/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Ясен Колев/

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

22.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.729.596 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, МЕСТНОСТ „ИЗГРЕВ-ЗАПАД“/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

23.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.709.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО. /Търг. обект № 6 в УПИ I, кв.9/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  5 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – 1 /Ясен Колев/.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.709.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО. /бул. „Васил Левски“ – 3 броя гаражи за мотопеди/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

25.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА – ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.734.39 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

31.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО /14 човека/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

32.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА – ХАСКОВО / 4 човека/.

Резултат от гласуването:

„за“ -  6 ;       „против“ – няма;         „въздържали се“ – няма.

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладна записка и подкрепя проекта за решение.

 

 

Председател на ПК по бюджет и финанси:

                    /Евгения Ангелова/

 

Изготвил протокола:

                   /Мария Богданова/

Последна промяна: 28 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!