Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от заседанието на Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата при Общински съвет – Хасково, мандат 2019-2023 на 22.04.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, мандат 2019-2023 г.

 

П Р О Т О К О Л

 

         Днес, 22.04.2024 г. /понеделник/ от 17.30 ч. се проведе заседание на Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата при Общински съвет – Хасково.

Присъстваха: Румен Стоянов, Сание Иса, Добри Беливанов, Виктор Годжов и Якуб Хаджиосман.

Отсъства:

На заседанието присъства г-н Делчев – общински съветник от ПП „Герб“ – гр. Хасково.

Заседанието на комисията бе открито от председателя Румен Стоянов при спазване на следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            Точка 4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ.

Г-н Стоянов утчони, че това е точката, която касае Фотоволтаичния парк на „Енери“, което до сега не се случваше. В едно от заседанията на Общински съвет инвеститора бе в зала. Процедурата е почти приключила, но тези политически маневри, които се извършват не е добре за инвеститора толкова време.

Гласували:

„за” – 4;       „против” – 1 /В.Годжов/;                  „въздържали се” – няма.

 

РЕШЕНИЕ:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

                                                                  ГОРИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛАТА:

                                                                                                       /Румен Стоянов/

Изготвил протокола:

            /Мария Богданова/

Последна промяна: 23 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!