Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол от 14.02.2024 г. на Постоянната комисия по обществен ред и законност при Общински съвет – Хасково

 

П Р О Т О К О Л      

Днес, 14.02.2024 г. /сряда/ от 17.30 ч. в заседателната зала на Община Хасково се проведе заседание на Постоянната комисия по обществен ред и законност.

Присъстваха: Иван Минев, Исмаил Исмаил, Камен Тодоров, Тянка Дякова, Димитър Траянов, Веселина Иванова, Велина Недева, Шенол Вели, Тонка Атанасова.

На заседанието на ПК по обществен ред и законност присъства Делян Делчев – заместник председател на Общински съвет – Хасково.

Заседанието бе открито от Председателя на постоянната комисия Иван Минев.

Заседанието на ПК по обществен ред и законност премина при следния

ДНЕВЕН РЕД

2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2027 Г.

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  1;    „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА, както и ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 Г.

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против” –  няма;        „въздържали се” – 2 /К.Тодоров, В.Недева/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА СТАТУТ ЗА ОТЛИЧИЕ „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 22.04.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И ПРИЕМАНЕ НА НОВ СТАТУТ ЗА ОТЛИЧИЕ „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“

Резултат от гласуването:

„за” – 7;      „против” –  1 /В.Иванова/;     „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

Иван Минев: Процедурно предложение: т. 26 от дневния ред, а именно докладна записка от кмета на община Хасково относно: съгласие за осигуряване на средства за изпъллнение на дейности по управление на отпадъците и опазване на околната среда, да бъде разгледана и гласувана преди обсъждането на проекта за бюджет за 2024 година, доколкото предвижданата компенсирана промяна с тези средства е заложена в проекта за бюджет за тази година. Имаме актуализиран план сметка, в която са включени тези средства и тя представлява Приложение № 20 от проекта за бюджет. Предложението по подредбата на дневния ред е следното: т. 26 от дневния ред да стане т. 5 от дневния ред, а точките от проекта за бюджет, която става т. 6 до т. 25 от дневния ред се номерират с единица повече.

Резултат от гласуването на процедурното предложение:

„за” – 8;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма

Решение:

Процедурното предложение се приема.

26.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Резултат от гласуването:

„за” – 4;      „против” –  1 /В.Недева/;       „въздържали се” – 1/К.Тодоров/

Иван Минев не участва

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Председателят на ПК по обществен ред и законност г-н Минев уточни, че има постъпило предложение към Бюджета от коалиция ПП – ДБ, което подложи на гласуване:

Резултат от гласуването:

„за” – 3 ;      „против” –  1 ;            „въздържали се” – 4

Решение:

Предложението не се приема.

Резултат от гласуването на основното предложение:

„за” – 5 ;      „против” –  1 /К.Тодоров/;    „въздържали се” – 2 /В.Недева, Т.Атанасова/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2024 ГОДИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОДОБРЯВАНЕ ЕДНА ТРЕТА ОТ ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.116 ЗГ И ЧЛ.39 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 8  ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2022 ГОДИНА

Недева - Не трябваше ли да има суми които са изплатени.

Тонка Атанасова - И не е ясно дали са всички концесионни договори дали общината си е събрала парите.

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 1 /К.Тодоров/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2024 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за” – 6;      „против” –  няма;        „въздържали се” – 2

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за” – 6  ;  „против” –  няма; „въздържали се” – 2 /К.Тодоров, В.Недева/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ „УЗУНДЖОВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Велина Недева коментира, че таксите ще одобрим, но докато то започне да функционира като летище, може би няма да са актуални.

Ина Георгиева сподели, че има наредба 5 според, която не е включена една такса за летателните апарати, които казат на летището относно кубатурата им и тя се плаща ежегодно,  а не присъства в бюджета.

Размени се информация относно наредбата, таксите, лиценза, както и таксите на подобни летища в страната, които са съобрацзени с терена и т.н.

Шенол Вели каза, че това летище трябва да вземе лиценза и след това ще мислим, тъй като каузата летище от 2016 година е собственост на общината.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Минев не гласува

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. НА СБАЛО – ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” –  9;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Резултат от гласуването:

„за” – 7; „против” –  няма;  „въздържали се” – 2 /В.Недева, Т. Атанасова/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 38399.76.188 И НАСИП, НАСИПИЩЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИКИФАТОР № 38399.76.189, И ДВАТА НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНУШ, ОБЩ.ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” –  няма;        „въздържали се” – 1 /К.Тодоров/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 15429.73.90, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО, М. КАРАШЛЪК

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 1 /К.Тодоров/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.706.92 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ.1320/Ж.Р. „КУБА“/.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 1 недева

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.386 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1331/Ж.Р. „КУБА II“/

Резултат от гласуването:

„за” –  6 ;  „против” –  няма; „въздържали се” – 3 /Т.Атанасова, В.Недева, К.Тодоров/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.180 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1309 /Ж.Р. „КУБА II“/

Резултат от гласуването:

„за” – 7 ; „против” –  няма; „въздържали се” – 2 /В.Недева, К.Тодоров/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-181 ПО ПЛАНА НА С. КОНУШ, КВ.16, ОБЩИНА ХАСКОВО/

Резултат от гласуването:

„за” – 9;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.630 /УПИ VI/ ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 203, УЛ. „ВИДИН“.

Резултат от гласуването:

„за” – 9;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

20.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 5 БРОЯ МЕМОРИАЛНИ ПЛОЧИ В УПИ КВ.45 ПО ПЛАНА НА С. УЗУНДЖОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 9;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

21.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ЗА ПОДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ И ЗА ОПТИЧНИ КАБЕЛИ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С КАДАСТРАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238,37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО И 22589.58.203 В ПОЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ХАСКОВО ДО ПОДСТАНЦИЯ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДИНТИФИКАТОР 37383.500.315 ПО КККР НА СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО.

Тонка Атанасова че се е запознала с преписката и според нея има нарушена законосъобразност. Всички планове са съгласувани със съответните органи, но не и с РИОСВ – Хасково в парцеларните планове т.9 към приложение 2. Във всички останали от 35 точка нататък са приложени такива документи, а тук няма. Има чек лист за РИОСВ, където пише че е „неприложим“, а е приложим.

Камен Тодоров направи процедурно предложение да изискаме документа и ако го има да го добавим към документацията. Ако го няма - вносителя да оттегли докладната.

Резултат от гласуване на процедурното предложение:

„за” – 3 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 4

Решение:

Процедурното предложение не се приема.

Резултат от гласуването на основния текст на т.21:

 „за” – 6 ; „против” –  1 /К.Тодоров/; „въздържали се” – 2 /Т.Атанасова, В.Недева/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

22.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.25 ОТ ПМС №13/29.01.2024 Г.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

/г-н Димитър Траянов извън залата/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

23.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДПИСВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА, КАНДИДАТСТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ, С КОИТО ОБЩИНА ХАСКОВО КАНДИДАТСТВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

24.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА“ ПО ЛИНИЯ НА ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.006, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 ГОДИНА

Резултат от гласуването:

„за” – 9;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

25.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 757/25.11.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО“, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021–2027 Г.

Резултат от гласуването:

„за” – 8      „против” –  няма;         „въздържали се” – няма

/Камен Тодоров не участва в гласуването/

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

27.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 53936.51.435 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЛОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 14550.84.336 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРВАНОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 12382.15.86 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВЪГЛАРОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

30.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за” – 8 ;      „против” – 1;     „въздържали се” – няма.

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

31.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НАПОС-РБ/ И ОДОБРЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НАПОС-РБ ЗА МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА.

Резултат от гласуването:

„за” – 9;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

32.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ОБСЛЕДВА И ПРЕЦЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА УЛИЦИ В ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 8;      „против” – 1 /В.Иванова/;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

33.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ТАНЮ ВОЙВОДА“ № 8 В ГРАД ХАСКОВО, ЗАСТРАШЕНА ОТ СРУТВАНЕ, КАКТО И НА УЧАСТЪК ОТ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СЪЩАТА УЛИЦА

Шенол Вели уточни, че има строеж в момента, но не се работи. При редовен строеж не вижда общината какво може да направи.

Веселина Иванова предложи да се изпрати комисия, която да задължи инвеститора да предприеме необходимите действия и ако не го направи, тогава кмета на общината може да извърши за сметка на собственика тези дейности, тъй като административните процедури не са толкова бързи за съжаление

Велина Недева попита има ли други начини общината да може да се задейства.

Шенол Вели отговори, че при редовен строеж си има възложител и строител и няма какво общината да направи към този момент.

Имаше и предложение за протокола да добавим среща със строителя или със собственика на имота да дойде да си изложи мотивите и защо не се работи и какви са му плановете. Да се започне реда по АПК.

Резултат от гласуването:

„за” – 3;      „против” –  няма;        „въздържали се” – 6.

Решение:

НЕ Допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

34.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МАРТИН УЗУНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 75085.150.9901, ОБЛАСТ ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, С. УЗУНДЖОВО, М. С. УЗУНДЖОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ – ОБЩИНСКА ЧАСТНА, ВИД ТЕРИТОРИЯ – УРБАНИЗИРАНА, НТП ЗА ДРУГ ВИД ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛОЩ 919 294 КВ.М. СТАР НОМЕР 150001, ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА КККР № НЯМА ОСНОВНА ЗАПОВЕД / 01.01.1900 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

35.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.110.2, М.„КАРАМУТЛИ“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

36.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.186.30 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М.“КАЗАН ТОПРА“ И ПЛАН-СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ПО ЧАСТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ВиК.

Резултат от гласуването:

„за” –  9;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

37.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДАВАНЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО ЗА ИМОТ С ИДИНТИФИКАТОР 77195.706.272, ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 „СЛАВЕЙЧЕ“, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.718.164, ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 „ИГЛИКА“ И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.34, ДЕТСКА  ГРАДИНА № 18 „ОСМИ МАРТ“ С ЦЕЛ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ В КККР НА ГРАД ХАСКОВО.

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

38.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.186.45 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М. „КАЗАН ТОПРА“ ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ХАСКОВО И СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ВОДОПРОВОД.

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

39.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16 А ОТ ЗУТ В КВ.1024, ГРАД ХАСКОВО, Ж.Р. КЕНАНА.

Резултат от гласуването:

„за” – 9;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

40.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV – 34, КВ.13 И УПИ I, КВ.23 И ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛИЦА С О.Т. 26 И О.Т. 27 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

41.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ОБЩИНСКИ ОБЕКТ: „УЛИЦА“ В ПИ 77195.31.27 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО

Резултат от гласуването:

„за” – 9;      „против” –  няма;        „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

43.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПГ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КАМЕН ТОДОРОВ И ИНА ГЕОРГИЕВА ОТНОСНО: СЪСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ

Веселина Иванова попита от къде вносителите на докладната имат информация, че до 31 март 2024 г. Министерството на финансите ще приеме наредбата.

Ина Георгиева отговори, че е имало някакво съобщение на сайта на министерството.

Веселина Иванова предложи когато наредбата е факт и всички разберем как ще се изчисляват таксите като излезне и методика тогава да се прави каквото и да е.

Въпросът е как тази комисия без методика да има а се очаква да излезне на същата

Исмаил Исмаил попита кое налага да се сформират комисии, от това, че има слухове и предстои приемане на наредбата, която може да не се приеме няма как да се направи това.

Доста дебати имаше по-въпроса относно Наредбата, която към момента не е приета

Шенол Вели зададе въпроса как да гласуваме нещо като може тази наредба да не се приеме. Не е ли по правилно да мине тази наредба и тогава да се гласува тази комисия.

Камен Тодоров уточни, че целта е да се вземе информирано решение.

Резултат от гласуването:

„за” – 1 /К.Тодоров/;      „против” –  няма;        „въздържали се” – 8

Решение:

НЕ Допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

44.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2030 ГОДИНА

Резултат от гласуването:

„за” – 2 /Д.Траянов, К.Тодоров/;  „против” – няма ;    „въздържали се” – 7

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

45.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: ПОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗНАМЕНА ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНСКА СПОРТНА ЗАЛА НА ГРАД ХАСКОВО.

Коментарите от ПК бе че има такива знамена, но да се сложат където няма.

Резултат от гласуването:

„за” – 6 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – 3

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

46.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМИЦА НА СПОРТА – ВСЯКА СЕДМИЦА РАЗЛИЧЕН СПОРТ.

Имате думата.

Резултат от гласуването:

„за”–2 /Д.Траянов,К.Тодоров/;„против”–1/В.Иванова/, „въздържали се” – 6

Решение:

НЕ Допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

47.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ И ОБЩИНА МАДЖАРОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ СТАМБОЛОВО - ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ И МАДЖАРОВО И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГР – СТАМБОЛОВО – ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ И МАДЖАРОВО“ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021–2027 Г., ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Резултат от гласуването:

„за” – 9 ;      „против” –  няма;       „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

Г-н Минев уточни, че продължаваме с извънредните докладни.

Първата извънредна докладна записка е от комисията за съдебни заседатели за районен съд – Хасково, мандат 2024-2028 г..

Резултат от гласуването:

„за” – 9  ;      „против” –  няма;      „въздържали се” – няма

Решение:

Допуска за разглеждане Докладната записка и подкрепя проекта за решение.

Втората извънредна записка от Камен Георгиев и Ина Георгиева относно финансова помощ при неотложност.

Продължителни дебати имаше по внесената извънредна докладна записка.

Веселина Иванова каза, че разбираме положението, но няма как да се разходват публични средства без никакви правила и не е ясно дали отговарят на условията тези семейства, защото някой от хората може освен опушения апартамент да има още 3, някой от тези хора може да има 100 000 лв. в банката, т.е. има правила и те се прилагат еднакво за всички.

Резултат от гласуването:

„за” – 2  ;      „против” –  няма;   „въздържали се” – 6

Ина Георгиева не  гласува

Решение:

НЕ допуска за разглеждане Докладната записка и НЕ подкрепя проекта за решение.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

 

Председател  на ПК по обществен ред и законност: /Иван Минев/

Изготвил протокола: /Мария Богданова/

 

Последна промяна: 20 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!