Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство /CHIC/

 

                                                                                           

 

На 24.10.2017 г. се сключи договор за БФП № В2.6с.10, с наименование на проекта: „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство“ („Crossing the paths of History and Culture“) /CHIC/, финансиран по Програма за териториално сътрудничество Интеррег V-A Гърция- България 2014-2020.

Договорът е с продължителност 24 месеца, а общата стойност на проекта е 784 152,36 евро.

Общата цел на проекта е да се насочи вниманието към историческия, туристически, икономически и логистичен аспект на ос „Комотини – Хасково“, като стратегическа ос в една по-широка зона, както и да се подпомогне развитието на двата региона. Проектът също така цели да промотира културното наследство и неговото изразяване чрез театър, фолклорни събития и засилване на връзката между културните институции и предприемачеството в двата региона и да развие трансгранична обща туристическа идентичност посредством културни събития, които от своя страна ще създадат модел, насърчаващ по-бърза и по-ефективна социално-икономическа интеграция. Създаването на общ туристически бранд на пограничните региони ще спомогне за конкурентоспособността и  по-яркото отличаване на съответния туристически продукт на глобалния туристически пазар. За да се постигне тази цел на проекта, се планират дейности по подобряване на съществуващи културни активи (Старата библиотека в Комотини, ОНЧ „Заря“ и театъра в Хасково).

Водеща страна на проект „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство“ („Crossing the paths of History and Culture“) /CHIC/ е Община Комотини, а партньори по проекта са Община Хасково и Общинският регионален театър в Комотини.

Очакваните резултати по проекта са:

  • Три рехабилитирани културни сгради, които служат като креативни центрове и се очаква да създават културни дейности, главно в театралното изкуство, което от своя страна ще промотира региона и ще привлече вниманието на посетителите.
  • Културната връзка между Комотини и Хасково, изградена чрез общи културни събития, се очаква да привлече повече посетители в двата региона.
  • Засилване на предприемачеството в целевите региони, особено тези, които са туристически активни дестинации, посредством създаване на събития, може да даде добавена стойност на техните продукти.

                                                                                                                                                                                                                         

 

A subsidy contract № В2.6с.10 with a name of the project: “Crossing the paths of History and Culture“ /CHIC/, financed by a programme INTERREG V-A Greece – Bulgaria was signed on 24-th of October, 2017.

The duration of the implementation period of the project is 24 months and the total budget of the project is 784 152,36 Euros.

The projects aims to highlight the historical, cultural, touristic, economic and logistic axis "Komotini – Haskovo" as a strategic axis in the broader area and assist to the development of both areas.Also it aims to promote the common cultural background and its expression through theatre, folk events and the empowerment of the connection among cultural clubs and entrepreneurships of the two areas and to develop a cross-border common tourist identity through cultural events which in turn  will create a model, which encourages faster and more efficient social-economic integration. Also the creation of joint tourist brand of the bordering areas helps in creating competitiveness and higher differentiation of the comprehensive tourist product in the global tourist market. In order to achive this objective the project is planning to valorise exisitng cultural assets (Old library mansion in Komotini, Community Center „Zarya” and Theater in Haskovo).

The lead beneficiary of the project “Crossing the paths of History and Culture“ /CHIC/ is Municipality of Komotini and Municipality of Haskovo and Municipal regional theatre in Komotini – DIPETHE are involved as partners of the project.

Project expected outputs will be:

• 3 rehabilitated cultural assets which are acting as creative hubs and are expected to create cultural activities, mainly in performing arts, which will promote the area and attract the interest of visitors.

•  The cultural connection of Komotini and Haskovo, by creating common cultural events and hoping to attract more  visitors per year in the two areas.

• The strengthening of entrepreneurs of target areas, especially those which are active to touristic sector, by creating events which can give added value to their products.

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!