Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион /SOCIAL FORCES/

 

 

На 18 октомври 2017 г. се сключи договор за БФП № B2. 9c. 04, с наименование на проекта „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020

Договорът е с продължителност 24 месеца, а общата стойност на проекта е 563 589, 10 евро.

Общата цел на проекта е да разшири социалното предприемачество и да допринесе за повишаване на равнищата на заетост в трансграничната зона, както и да се създадат нови знания за да се повиши осведомеността, която да даде възможност на хората в региона да разберат напълно условията, при които социалното предприемачество започва, развива своята дейност и допринася за ефективно и ефикасно решаване на социалните предизвикателства по устойчив начин.

Основни цели:

Да разшири социалното предприемачество и да допринесе за повишаване на заетостта в трансграничната зона.

Да създаде нови знания и повиши осведомеността  на лица от трансграничния регион във връзка с условията, при които социалното предприемачество започва и се развива;

Да разбере кои регламенти и мерки подобряват този сектор, както и да се идентифицират ненужните правни бариери;

Да подобри ефективността на местните политики за развитие на социалното предприемачество;

Да подпомогне качеството и икономическия растеж на социалните предприемачи в трансграничната зона;

Водеща страна на проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ е Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция). Като партньори в проекта влизат: Община Хасково, Търговско промишлена палата - Хасково, Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“, град Хасково, Факултет по икономически и социални науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Камара в Драма, Камара в Ксанти и “ГНОСИ АНАПТИКС“, Университет на Македония - катедра "Образователна и социална политика", ул. "Егнатиа 156", 54006, Солун, Гърция.

 

Очакваните резултати по време на проекта и при завършването му следва да засилят интереса към социалното предприемачество в двата региона - България и Гърция. За целта ще бъде направено идентифициране и анализ на регионалните потребности в областта на социалното предприемачество. Двата региона ще работят в тясно сътрудничество за внедряване на ИКТ инструмент за подобряване на нивото на предприемачески умения, за насърчаване на предприемачески нагласи и трансверсалните умения на лицата, заинтересувани от създаването на социално-икономическо предприятие или физически лица, работещи в социално-икономическо предприятие.  Също така ще се предостави възможност на съществуващи и перспективни социални предприемачи с програма за обучение, материали за обучение, насочени към развиване на компетенциите на предприемача за стартиране и управление на социално-икономическото предприятие.

 


 

A contract BFP # B2. 9c. 04, with a name of the project “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” /SOCIAL FORCES/, financed by a programme for territorial cooperation INTERREG Greece-Bulgaria 2014-2020 was signed on 18th October 2017.

 

The duration of the contract implementation period is 24 months, and the total amount of the project is 563 589, 10 euro.

 

The overall object of the project is to expand the social entrepreneurship and contribute the increase of the employment levels in the cross-border area, as well as  to create new knowledge to raise the awareness of the people living in the region giving them,  the chance  of fully understanding of the conditions, under  which the social entrepreneurship starts up, develops its activity and contributes the effectively and efficiently solving of the social challenges in a sustainable way.

 

Main objects:

  • To expand the social entrepreneurship and contribute the increase of the employment levels in the cross-border area.
  • To create new knowledge to raise  the awareness of the people living in the cross-border area, in  relation with the conditions  under which the social entrepreneurship  starts up and develops.
  • To understand  which regulations and measures improve this sector,  as well as to identify the unnecessary legal barriers.
  • To improve the effectiveness of the local policies for the  social entrepreneurship progress.
  • To support  the quality and economic progress of the social entrepreneurs in the cross-border area.

 

The Lead beneficiary of the project “ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory” is REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY OF RODOPI S.A (Greece). The following partners have been involved in the project:  Haskovo Municipality, Haskovo Chamber of Commerce and Industry, Chamber of Commerce and Industry of Xanthi, Drama Chamber, GNOSI ANAPTIXIAKI NGO, Reconstruction and Development Union, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Plovdiv "Paisii Hilendarski", University of Macedonia - Department of Educational and Social Policy, 156 Egnatia str., 54006, Thessalonki, Greece.

 

The expected project results during its implementation and after its completion  shall intensify the interest of to the social entrepreneurship in both regions – Bulgaria and Greece. For that purpose the regional needs in the area of the social entrepreneurship shall be identified and analyzed  shall be . Both regions will work in close  collaboration in order to introduce the  ICT tool for improvement the  entrepreneurial skills level, to stimulate the  entrepreneurial attitudes and transversal skills of the individuals interested in setting up a social-economy enterprise or individuals working in a such social-economy enterprise. Existing and perspective social entrepreneurs will be also provided with training programmes and materials directed to developing the  entrepreneur’s competences with the purpose of starting up and managing the socio-economy enterprise.

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!