Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Програма за качеството на атмосферния въздух 2015 - 2020 г.

 

Актуализацията на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Хасково и изготвяне на План за действие към нея за периода 2015-2020 г. се налага по следните причини:

  • непостигане на необходимите резултати (достигане и поддържане на установените със законодателството по опазване чистота на въздуха норми на фини прахови частици и ПАВ) от предвидените мерки в Плана за действие за периода 2012- 2014 г.;
  • заплахата от сериозни икономически санкции от ЕК.

Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и ПАВ и достигане на нормите за замърсяване на атмосферния въздух в гр. Хасково в периода 2015-2020 г. е разработена и консултирана със заинтересованите страни в община Хасково в периода м. април – юни 2016 г. Авторите са използвали всички налични материали, данни и информация, предоставени от представителите на контролните и общински институции.

Програмата е продължение на дейността на Община Хасково за намаляване на замърсяването на въздуха с ФПЧ10 и ПАВ на територията на Община Хасково и предотвратяване на по - нататъшно емитиране на вредни вещества от основните дейности – опесъчаване, битово отопление, транспорт, почистване, строителни дейности, използване на твърди и течни горива в обществените и търговски сгради.

Програмата е разработена от колектив от Енергийна агенция - Пловдив съгласно договор № 104/18.04.2016 г. с Oбщина Хасково.

Програмата отговаря на изискванията, поставени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Разработена е по критериите, заложени в “Инструкцията за предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух”, “Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 2 вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух”, когато е налице превишаване на установените норми на МОСВ, “Наръчника по оценка и управление качеството на атмосферния въздух на местно ниво за SO2, NO2, Pb, ФПЧ10 на МОСВ и немското Министерство за околна среда, опазване на природата и енергийна безопасност от м.октомври 2002 г.

Забележка: С Програмата за качеството на атмосферния въздух за периода 2015 - 2020 г. може да се запознаете в приложения файл.

Файлове

Последна промяна: 8 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!