Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.014-0018 „Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен II", гр. Хасково.“

                                              

Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент 1:

Образование и умения

Структурата за наблюдение и докладване

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Бенефициент:

ПГДС "Цар Иван Асен II"

Партньор:

 

Вид на проекта:

Община Хасково

 

Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

30

Стойност на договора:

3 437 252.82 лв.

Съфинансиране от ЕС:

 

2 868 861.45 лв.

 

Национално съфинансиране:

568 391.37 лв.

Начална дата на проекта:

06.12.2023 г.

Крайна дата на проекта:

31.05.2026 г.

Цел на проекта:

Целта на предложението за изпълнение на инвестиция е осигуряване на условия за качествено образование, чрез създаване на съвременна образователна среда в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково. Специфичните цели могат да се дефинират по следния начин.

1. Създаване на възможност за предоставяне на съвременно обучение по професионална подготовка на учениците на ПГДС "Цар Иван Асен II , гр. Хасково в рамките на училищното образование, чрез изграждане на нова, съвременна инфраструктура, включваща лаборатории и работилници, както и оборудването им със съвременни уреди, апаратура и технологии;

2.Повишаване на качеството и приложимостта на образованието и уменията на учениците с цел пригодността им към пазара на труда чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения;

3. Ефективно и качествено управление, както и осигуряване на информация, комуникация и публичност на проекта.

Получаването на статут на професионалната гимназия по дървообработване "Цар Иван Асен II", гр. Хасково в Център за високи постижения ще формира функционално грамотни, иновативни и отговорни учащи, мотивирани за развитие в приоритетните икономически сектори в региона.

Резюме на проекта:

Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към изграждане на Център за високи постижения в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково, който ще осигури интердисциплинарна, комплексна учебна среда за подготовка на кадри в подкрепа на местното и регионално икономическо развитие. Центъра ще утвърди училището като техническо и информационно средище, ще предостави възможност за по-голяма практическа приложимост на обучението по професионалните направления, ориентирано към конкретни резултати и увереност на учениците. Предложението ще бъде реализирано в партньорство с Община Хасково. За постигане на заложените резултати се предвижда изпълнението на следните основни дейности:

1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково. Дейността предвижда закупуване, доставка и монтаж на специализирано оборудване и обзавеждане за функционирането на центъра в подкрепа на професионалните направления в гимназията. Ще бъдат закупени високотехнологични машини, уреди, апаратури, софтуери;

2. Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на нова, съвременна и модерна сграда към образователната институция. Предвижда се в сградата да бъдат обособени, учебни кабинети, лаборатории по геодезия, по механизация на горското стопанство, за изпитване на строителни материали и лаборатория по вградени управляващи системи. Ще бъде създадено студио по дизайн и CNC работилница. ПИИ включва и дейности за осигуряване на качествено управление и организация на проекта, вкл. дейности за информация и комуникация.

Очаквани резултати:

 

Като резултат от изпълнението на проекта ще се надгради обхвата на съществуващите функционалности на професионалната гимназия, за осигуряване на модерно и иновативно образование и обучение за професиите и уменията и прилагане на иновативни методи на преподаване и учене. Получаването на статут на професионалната гимназия по дървообработване "Цар Иван Асен II", гр. Хасково в Център за високи постижения ще формира функционално грамотни, иновативни и отговорни учащи, мотивирани за развитие в приоритетните икономически сектори в региона. Центъра за високи постижения ще осигури връзката на професионалното образование в ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково с потребностите на умения и квалификация на местната и регионална икономика.

Индикатори:

Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1 бр.;

Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 429 бр.;

 

Последна промяна: 2 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!