Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отчет за дейността на ОбС - Хасково и неговите комисии за периода м.януари 2021 г. - м.юни 2021 г. вкл.

ОТЧЕТ

 

   за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2021 г. до  м.юни 2021 г.

/приет с Решение №412 от 30.07.2021 г. на Общински съвет - Хасково/

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         През отчетния период – от м.януари 2021 г. до м.юни 2021 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 5 заседания.  Приети са общо 119 решения. Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи,  е провел 6 заседания /5 редовни и 1 извънредно/, на които са обсъждани дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет - Хасково, както и решаването на организационни въпроси, свързани с провеждането на заседанията на съвета.

        През отчетния период преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащи наредби и правилници, както и участие с проекти по оперативни програми.

 

        Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, с Решение №258 от 29.01.2021 г. и Решение №303 от 24.04.2021 г./  бяха освободени от заплащането на такси всички физически и юридически лица, които спреустановиха дейността си или част от нея в резултат на въведените извънредни противоепидемични мерки.

С Решение №262 от 29.01.2021 г. бе  приета Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г., а с Решение №304 от 23.04.2021 г. и Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.

Одобрен бе Годишният отчет за действащите концесионни договори за предоставяне на концесия за услуга на обекти, които са публична общинска собственост за отчетния период 2019-2020 г. /Решение №305 от 23.04.2021 г./

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси, с Решение №285 от 26.02.2021 г. на Общински съвет – Хасково, бе приет бюджета на Община Хасково за 2021 г. в размер на  104 642 021 лв.

Във връзка с постъпило инвестиционно предложение за реализиране на Приоритетен инвестиционен проект по чл. 22е, ал. 1, т. 3 от ЗНИ, с Решение №326 от 28.05.2021 г., Общински съвет – Хасково даде предварително съгласие за продажба по реда и условията на чл.22а, от Закона за насърчаване на инвестициите, без търг или конкурс, на имоти – актувани като общинска собственост, находящи се в землището на с.Узунджово.

 

В сферата на здравеопазването, съгласно приетия Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет - Хасково отпусна еднократни финансови помощи в полза на граждани, с Решения №№299, 300, 301 от 26.02.2021 г.; Решения №№322, 323, 324 и 325 от 23.04.2021 г.; Решения №№358 и 359 от 28.05.2021 г. и Решение №376 от 25.06.2021 г./

С Решение №329 от 28.05.2021 г.  бе  одобрен Списък на семейства и лица, живеещи на семейна начала с репродуктивни проблеми, за финансиране на процедури „Ин Витро и Ин Виво”, като определената сума в размер на 100 000 лв., съгласно приетия Бюджет за 2021 г. на Община Хасково, бе пропорционално разпределена на одобрените кандидати.

 

В областта на социалните дейности бяха приети следните решения:

С Решение №264 от 29.01.2021 г. Общински съвет – Хасково предостави безвъзмездно за управление общински имот, публична общинска собственост за нуждите на Български червен кръст на Република България.

С Решение №268 от 29.01.2021 г. Общински съвет – Хасково създаде нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Хасково, като делегирана от държавата дейност.

С Решение №285 от 26.02.2021 г., Общински съвет – Хасково одобри годишен разчет на субсидии за: „Клуб на инвалидите“; „Клуб на слепите“; „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет-2012“, Съюз на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи, в размер до 40 000 лв. общо.

С горецитираното прието Решение бе дадена възможност да се компенсират от бюджета на община Хасково до 8 лв. (с ДДС) стойността на абонаментните карти за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за лицата над 67 години.

Съгласно чл.33, ал.2 от Закона за лична помощ бе създадено звено за администриране на механизъм „Лична помощ“ към Социални услуги в общността. /Решение №330 от 28.05.2021 г./

 

В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково с Решение №285 от 26.02.2021 г. одобри средства в размер на 35 000 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби. За финансиране на младежки дейности, разходвани съгласно утвърдените правила, са предвидени средства в размер на 50 000 лв.

С Решение №331 от 28.05.2021 г. бе приета Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2021 г.

Годишният план на дейността за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Хасково за 2019/2020 г. бе приет с Решение №884 от 19.04.2019 г.

Общински съвет – Хасково даде съгласие  да бъде отдаден под наем за срок до 10 /десет/ години,  недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в СУ „Васил Левски” - гр.Хасково. /Решение №345 от 28.05.2021 г./

 

В сферата на културата, с Решение №285 от 26.02.2021 г. бе приет Културен календар за 2021 г. на община Хасково  в  размер на 280 000  лв.. Определена бе  субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2021 г. в размер 170 000 лв.

С Решение №286 от 26.02.2021 г. бе приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2021 г., като в бюджета на Община Хасково  за 2021 г. са предвидени  за читалищна дейност 777 705  лв.

 

В областта на спорта, с Решение №269 от 29.01.2021  г. Общински съвет - Хасково даде съгласие да се открие процедура по изграждане на Спортен комплекс в м. „Казан топра“.

С Решение №285 от 26.02.2021 г., бе приет Спортен календар за 2021 г. в  размер на  100 000 лв. и определи субсидия за спортни клубове за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината за 2021 г. в размер на 300 000 лв.

С горецитираното решение, бе разпределена субсидията за спортни колективни клубове с възрастова група „Мъже“ на територията на Община Хасково в размер на 100 000 лв. /Обединен футболен клуб „Хасково“ – 76 000 лв., Баскетболен клуб „Хасково“ – 12 000 лв. и Хандбален спортен клуб „Асти-91“ – 12 000 лв./

С Решение №269 от 29.01.2021  г. бе дадено съгласие да се открие процедура по изграждане на Спортен комплекс в м. „Казан топра“.

С Решение №364 от 25.06.2021 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъде учредено безвъзмедно право на ползване за срок от 20 години върху част от стадион „Младост“, представляваща футболен терен, в полза на сдружение „Български футболен съюз“ – София.

 

Взетите решения, с които Община Хасково да участва с проекти по различни оперативни програми, са следните:

С Решение №265 от 29.01.2021 г.  Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, ОП „Развитие на човешките реурси“. 

С Решение №266 от 29.01.2021 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да подготви и кандидатства с интегрирано проектно предложение „Успяваме заедно“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

С Решение №333 от 28.05.2021 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи проектно предложение и кандидатства по обявена Покана за набиране на проектни предложения в конкурсна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“.

С Решение №334 от 28.05.2021 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение и поемане на ангажимент за разкриване на нова услуга – Център за грижа за лица с писхични разстройства, за чието изграждане Община Хасково е получила финансиране от ОПРР.

 

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни:

- Наредба за финансово подпомагане на местната култура /Решение №280 от 26.02.2021 г./

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково/Решение №281,  Решение №283 от 26.02.2021 г., Решения №№306 и 307 от 23.04.2021 г./

Изменен и допълнен бе Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково /Решение №308 от 23.04.2021 г./.

Приети бяха: нова Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала /Решение №261 от 29.01.2021 г./ ,

Приет бе План за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 г. /Решение №263 от 29.01.2021 г., актуализиран с Решение №287 от 26.02.2021 г./ и

Отменена бе Наредбата за предоставяне на концесии в Община Хасково /приета с Решение №95/24.03.2000 г., изм. и доп. с Решение №281/25.03.2005 г. и Решение №307/22.04.2005 г./, поради отпадналото й действие, както и промяна в нормативната уредба, свързана със Закона за концесиите.

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, като в сайта има създаден специален раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

 

От м.януари 2021 г. до м.юни 2021 г. вкл., няма  оспорени Решения на Общински съвет – Хасково от Кмета на Община Хасково и от Областния управител на Хасковска област.

 

След протест на прокурор  от Окръжна прокуратура – Хасково са отменени разпоредбите на чл.7, ал.1; чл.10, ал.5; чл.12, ал.2; чл.23, пр.4 и пр.последно, б. „а“; чл.30; чл.31, ал.2; чл.35; чл.36, ал.1 и чл.37, ал.2 в частта му „или упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково.   

 

Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения, както и становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи своето становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:

 

1. ПК по обществен ред и законност         -  6 заседания;

 

2. ПК по ТСУ и транспорт                          -  5 заседания;

 

3. ПК по общинска собственост и стопанска

политика                                                        -  5 заседания;

 

4. ПК по бюджет и финанси                      -  5 заседания;

 

5. ПК по образование, култура и

вероизповедания                                         -  5 заседания;

 

6. ПК по здравеопазване, екология и

социални дейности                                          -  5 заседания;

 

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на

селата                                                     -  4 заседания

                                              

8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и

международни връзки                                      -  4 заседания;

 

9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности –  3 заседания;

 

10. ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  – 1 заседание.

 

        Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината.

        В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос.

 

        Справката за постъпилите Докладни записки от председателя на Общински съвет, от представителните групи, както и от общинските съветници, е следната: 

 

1. От председателя на Общински съвет – Хасково –  10 бр.

 

2. От Представителни групи общински съветници:

- Представителна група „За Хасково“                      - 3 бр.

 

- Представителна група „БСП за България“            -  1 бр.

 

 3. От общинските съветници Светослава Стоянова

и Георги Пеев                                                         - 1 бр.

 

 

За сведение от Кмета на Община Хасково -  111  бр. докладни записки.   

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

        С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общински съвет – Хасково през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи.

       

       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/

Последна промяна: 29 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!