Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отчет за дейността на ОбС - Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2020 г. до м.декември 2020 г. вкл.

ОТЧЕТ

 

за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите

комисии за периода от м.юли 2020 г. до  м.декември 2020 г.

 

/приет с Решение №279 от 29.01.2021 г. на Общински съвет - Хасково/

 

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         През отчетния период – от м.юли 2020 г. до м.декември 2020 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 6 редовни заседания.  Приети са общо  124 бр. решения.

 

         Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателят на ОбС и председателите на представителните групи,  е провел 7 заседания /6 редовни и 1 извънредно/, които са свързани предимно с обсъждане и одобряване на дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.

         През отчетния период преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти - общинска собственост, продажби на общински имоти; корекции на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково, както и промени по бюджета на Община Хасково.; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби, както и кандидатстване с проекти по оперативни програми.

 

         С Решение №135 от 31.07.2020 г. Общински съвет – Хасково прие бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Хасково.

         Съгласно изискванията на Търговския закон, Общински съвет – Хасково прие годишните счетоводни отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества. /Решения №№136, 137, 138, 139, 140 и 141 от 31.07.2020 г./

С Решение №154 от 28.08.2020 г. Общински съвет – Хасково прие окончателният отчет по бююджета на Община Хасково за 2019 г.

С Решение №243 от 18.12.2020 г. бяха приети мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка.

 

В сферата на социалните дейности бяха приети следните по-важни решения:        

С Решение №177 от 25.09.2020 г. Общински съвет – Хасково създаде Съвет по въпросите на социалните услуги.

Отново бе дадено съгласие временно да се ползва втори етаж от Обществена къпалня, находяща се на ул. „Единство“ в кв.“Република“, за 24-часово настаняване на бездомни лица, регистрирани на територията на Община Хасково, за периода 01.12.2020 г. – 30.03.2021 г. /Решение №203 от 06.11.2020 г./

         С Решение №228 от 27.11.2020 г. Общински съвет - Хасково създаде нови второстепенни разпоредители в сферата на социалните услуги.

С Решения №152 от 31.07.2020 г., №170 от 28.08.2020 г., №№192, 193, 194, 195, 196, 197 от 25.09.2020 г. и №№254, 255, 256 и 257 от 18.12.2020 г.. Общински съвет – Хасково отпусна еднократни финансови помощи, съгласно Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, за лечение на тежки здравословни проблеми.

 

В сферата на образованието, с Решение №176 от 25.09.2020 г. бяха утвърдени маломерни паралелки за учебната 2020/2021 г.  на територията на Община Хасково.

С Решение №148 от 31.07.2020 г., Решения №№207, 208 и 209 от 06.11.2020 г.  Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъдат отдадени под наем недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се в учебни заведения на територията на Община Хасково.

С Решение №210 от 06.11.2020 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на недвижими имоти, необходими за дейността на Природо-математическа гимназия “Акад. Боян Петканчин “- гр.Хасково.

 

         В областта на спорта, Общински съвет – Хасково с Решение №220 от 06.11.2020 г.  предостави с цел безвъзмездно подпомагане парични средства в размер на 17 000 лв. на Сдружение „Обединен футболен клуб „Хасково“ и 5 400 лв. на Сдружение „Хандбален спортен клуб „Асти-91“ – Хасково, за покриване на разходи, свързани с дейността им.

         С Решение №221 от 06.11.2020 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъде поставена Възпоменателна плоча с името и постиженията на з.м.с. Антонио Кръстев, в източното фоайе на Спортна зала „Дружба“ – Хасково.

         С Решение №222 от 06.11.2020 г. бе допълнен Списъка по чл.104 от ЗФВС на спортни обекти, върху които се предвижда да се учреди безвъзмездно право на ползване, а имено част от стадион „Младост“, представляващя футболен терен.

 

Взетите решения, свързани с участие в проекти по различни оперативни програми, са следните:

Решение №200 от 25.09.2020 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи проектно предложение и кандидатства по открита покана № 3  "Климат“, Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, по програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана със средства на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021.

 

 

 

- С Решение №240 от 27.11.2020 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи проектно предложение и да кандидатства с Проект: „Текущ ремонт и монтаж на инсталация, съоръжения и уреди на зала за вдигане на тежести към спортен комплекс „Дружба“ – гр.Хасково“.

- С Решение №248 от 18.12.2020 г. бе дадено съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, като осъществява дейността до приключване на договора.

- С Решение №249 от 18.12.2020 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи и да кандидаства с проект: „Подобряване на социалната инфраструктура чрез изграждане на достъпна среда в СБАЛО – Хасково“ ЕООД, финансиран по проект „Красива България“ към МТСП.

- С Решение №250 от 18.12.2020 г. бе одобрен Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Хасково за периода 2014-2020 г.

 

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни следните наредби, а именно:

  • Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково /Решение №157  от 28.09.2020 г.; Решение №224 от 27.11.2020 г./;
  • Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /Решение №171 от 25.09.2020 г.;  Решения №№245 и №246 от 18.12.2020 г./
  • Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково  /Решение №172 от 25.09.2020 г.; Решение №225 от 27.11.2020 г./

 

Приети бяха три нови Наредби:

  • Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Хасково /Решение №173 от 25.09.2020 г./ и допълнена с Решение №226 от 27.11.2020 г./
  • Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково /Решение №201 от 06.11.2020 г./
  • Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково /Решение №247 от 18.12.2020 г./

 

 

 

 

Отменени са:

  • Наредба за придобиване, притежава и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково /Решение №174 от 25.09.2020 г./
  • Наредба за спазване на обществения ред при спазване на дейността на религиозните общности /Решение №175 от 25.09.2020 г./

 

Изменени и допълнени бяха следните Правилници:

  • С Решение №167 от 28.08.2020 г. и последващо Решение №244 от 18.12.2020 г., Общински съвет – Хасково измени и допълни Правилника за организацията и дейността на Общински съвет;
  • С Решение №202 от 06.11.2020 г.  бе изменен и допълнен Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково;

 

         С Решение №164 от 28.08.2020 г., Общински съвет – Хасково прие актуализация на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

 

         Приети бяха Вътрешни правила за организацията и дейността на Временната комисия по провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели, съгласно Решение №239 от 27.11.2020 г.

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

 

Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Общинския съвет, съгласно чл.22, ал.2 от ЗМСМА.  Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

 

За периода м.юни 2020 г. – м.декември 2020 г. вкл. няма обжалвани решения на Общински съвет от Кмета на Община Хасково и от Областния управител на Област Хасково.

 

В изпълнение на Указанията на Върховна Административна Прокуратура, копие от протокола от заседанията на Общински съвет; решенията, касаещи управление и разпореждане с общинска собственост, както всички новоприети, изменени или допълнени подзаконови нормативни актове, се изпращат в Районна прокуратура – Хасково.

По протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково са отменени разпоредбите на чл.21, чл.29 и §2 от ПЗР на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Решение №927/28.06.2019 г. на Общински съвет - Хасково.

Отменена е Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково, приета с Решение №824 от 25.01.2019 г. на Общински съвет - Хасково.

        

         Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, правят предложения, изготвят доклади и становища и проекти за решения по тях. 

         За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

        

         Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии за периода от м.юли 2020 г. до м.декември 2020 г. вкл., е следния:

 

1. ПК по обществен ред и законност             -  6 заседания

 

2. ПК по ТСУ и транспорт                               -  6 заседания

 

3. ПК по общинска собственост   и стопанска

политика                                                          -  5 заседания

 

4. ПК по бюджет и финанси                            -  6 заседания

 

5. ПК по образование, култура и                    -  3 заседания

вероизповедания                                                 

 

6. ПК по здравеопазване, екология и

социални дейности                                           -  6 заседания

 

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на

селата                                                               -  4 заседания

                                                       

8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и

международни връзки                                       -  2 заседания

 

9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности   – 6 заседания

 

10. ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 1 заседание.

 

         Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. Със своята дейност комисиите подпомагат Общинския съвет при вземането на съответните решения.

 

        От направената справка за постъпилите докладни записки през отчетния период, е видно следното:

 

1. От Постоянни комисии:

- ПК по спорт, туризъм и младежки дейности        - 1 бр.

 

2. От председателя на ОбС – Хасково                – 9 бр.

 

3. От група общински съветници                        - 3 бр.

 

4.От Представителни групи:

- Представителна група на „БСП за България“    – 3 бр.

- Представителна група на  „ГЕРБ“                        – 1 бр.

 

5.От общински съветници:

- Георги Пеев и Светослава Стоянова              - 1 бр.

- Камен Тодоров и Богдан Кирилов                   - 1 бр.

- Георги Пеев                                                      - 1 бр.

- Тодор Кръшков                                                 - 1 бр.

 

 

За сведение от Кмета на Община Хасково са постъпили 99 бр. докладни записки.        

 

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

        

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/

 

Последна промяна: 29 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!