Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отчет за дейността на ОбС - Хасково и неговите комиси за периода от м.ноември 2019 г. до м.юни 2020 г.

ОТЧЕТ

 

за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите

комисии за периода от м.ноември 2019 г. до  м.юни 2020 г.

 

/приет с Решение №153 от 31.07.2020 г. на Общински съвет - Хасково/

 

       

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

 

През отчетния период – от м.ноември 2019 г. до м.юни 2019 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 7 заседания. Приети са общо 133  решения.

       

Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи, е провел 6 заседания, на които се обсъжда и одобрява дневния ред на предстоящите заседания на Общински съвет – Хасково.

       

Извън статистиката, през отчетния период преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби, участие по оперативни програми, приемане на годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества, както и определяне представителите на общината в общите събрания на акционерните търговски дружества.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси, с Решение №30 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – Хасково, бе приет бюджета на Община Хасково за 2020 г.

       

Приета бе Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г. /Решение №28 от 31.01.2020 г./ , както и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. /Решение №29 от 31.01.2020 г./.

С Решение №94 от 15.05.2020 г. бе приет Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г.

 

        Във връзка с въведеното извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет – Хасково прие мерки за защита на местния бизнес и справяне с икономическите последици, като бяха освободени от такси и наеми лицата, които са били в невъзможност да извършват обичайната си дейност, поради въведените противоепидемични мерки. /Решение  №81 и Решение №82 от 15.05.2020 г./

 

В сферата на здравеопазването и социалните дейности бяха приети следните решения:  

- С Решение №9 от 29.11.2019 г. бе дадено съгласие временно да се ползва втория етаж от Обществена къпалня на ул. „Единство“ за 24-часово настаняване на бездомни лица за периода 01.12.2019 – 31.03.2020 г.

 - С Решение №38 от 31.01.2020 г. Общински съвет – Хасково предостави за безвъзмездно управление общински имот, публична общинска собственост, за нуждите на Бългрски червен кръст на Република България, за срок до 31.12.2020 г.

- Общинската програма за закрила на детето за 2016 г. е одобрена с Решение №90 от 15.05.2020 г.

- Годишният план за развитие на социалните услуги за 2021 г. в Община Хасково е приет с Решение №91 от 15.05.2020 г.

- С Решение №100 и №101 от 15.05.2019 г. Общински съвет – Хасково предостави еднократни финансови помощи за лечение на тежки здравословни проблеми,  съгласно Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

- С Решение №104 от 26.06.2020 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъдат подпомогнати лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИВО“.

- Приет бе нов Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково. /Решение №105 от 26.06.2020 г./

- Със свое Решение №123 от 26.06.2020 г., Общински съвет – Хасково отново даде съгласие Община Хасково да закупи и предостави дърва за отопление от Общински горски фонд на клубовете на пенсионерите и инвалидите, на читалищата, на кметствата  и на детските градини по селата.

 

В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое Решение №17 от 20.12.2019 г., отпусна стипендии на ученици от ПМГ „Акад.Боян Петканчин“ – гр.Хасково за участие в Международна олимпиада  по математика, физика и информатика.

Общинският план за младежта за 2020 г. бе приет с Решение №27 от 31.01.2020 г.

С Решение №87 от 15.05.2020 г., бе приета Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г.

Приет бе Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децага и учениците на територията на Община Хасково /по чл.196, ал.1 на Закона за предучилищно и училищно образование/. /Решение №89 от 15.05.2020 г./

 

В сферата на културата, Общински съвет – Хасково с Решение №62 от 28.02.2020 г. прие Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2020 г.

С Решение №30 от 31.01.2020 г., бе одобрен Културен календар за 2020 г. на Община Хасково, като определените средства за мероприятия са в размер на 300 000 лева;  субсидия за културни институции, състави и дружества в сферата на изкуството и културата за 2020 г. в размер на 200 000 лв. и  за читалищна дейност сумата е в размер на 704 034 лв.

Приета бе нова Наредба за финансово подпомагане на местната култура/Решение №61 от 28.02.2020 г./

 

В областта на спорта, с Решение №30 от 31.01.2020 г., Общински съвет – Хасково одобри средства в размер на 100 000 лв. за мероприятия в Спортния календар за 2020 г.

Определена бе субсидия в размер на 300 000 лв. за спортни клубове за развитие на детско-юношески спорт.

 

Взетите решения, с които Община Хасково да кандидатства с проекти по различни оперативни програми, са следните:

 • С Решение №7 от 29.11.2019 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.
 • С Решение №8 от 29.11.2019 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва с проектно предложение в конкурсна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г.
 • С Решение №20 от 20.12.2019  г. бе дадено съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Подобряване на социалната инфраструктура чрез основен ремонт на прилежаки външни пространства към СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – гр.Хасково“, финансиран по Проект: „Красива България“ към МТСП.
 • С Решение №21 от 20.12.2019 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св.Богородица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 • С Решение №80 от 28.02.2020 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи проектно предложение и да кандидатства по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
 • С Решение №106 от 26.06.2020 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва с проектно предложение в процедура по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас“, финансирана от МТСП чрез Фонд „Социална закрила“.

 

 

        Приета бе Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Хасково за периода 2020-2030 г. /Решение №41 от 31.01.2020 г./

 

 

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони,  както следва:

 • Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост /Решения №26 от 31.01.2020 г. и Решение №86 от 15.05.2020 г./
 • Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково /Решение №83 от 15.05.2020 г./
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /Решение №84 от 15.05.2020 г. и Решение №85 от 15.05.2020 г./
 • Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково. /Решение №102 от 26.06.2020 г./
 • Наредба за финансово подпомагане на местната култура /Решение №103 от 26.06.2020 г./

 

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, като в сайта има създаден специален раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона. За посочения период м.ноември 2019 г. до м.юни 2020 г., няма оспорвани Решения на Общински съвет – Хасково от страна на Кмета на Община Хасково.

В периода от м.ноември 2019 г. до м.юни 2020 г. вкл., от страна на Областния управител на Хасковска област, в изпълнение на правомощията му по чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА,  бяха върнати за ново обсъждане 2 бр. решения на Общински съвет – Хасково - Решение №38 и Решение №40 от 31.01.2020 г. Същите са преразгледани и приети отново съответно като Решение №48 и Решение №49 от 28.02.2020 г.

 

 

В посочения по-горе период – м.ноември 2019 г. – м.юни 2020 г. по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково са отменени или обявени за нищожни следните разпоредби на текстове от Наредби на Общински съвет – Хасково, приети в предходни мандати, а именно:

- Обявени за нищожни разпоредбите на чл.31, ал.2 и чл.36 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. /Решение №710 от 25.10.2019 г. по Адм.дело №697/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково/

- Отменени са разпоредбите на чл.4, ал.2, чл.46, ал.2, чл.47, ал.7, чл.49, ал.5, чл.53, ал.2,,т.1, чл.56, ал.3, т.1, чл.63, ал.2 и ал.4, чл.84, т.7 и т.8, чл.104, ал.3, т.6 и т.8 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково. /Решение №938  от 09.01.2018 г. по Адм.дело №1117/2017 г. по описа на Административен съд -  Хасково/ Отхвърлен е протеста на Прокурор против разпоредбата на чл.15, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково.

- Отменени са разпоредбите на чл.49, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.50, т.1, т.2 ,т.3, т.4 и т.5 от Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Хасково. Обявени за нищожни са  разпоредбите на чл.69 от Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Хасково. /Решение №885 от 05.12.2019 г. по Адм.дело №978/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково/

-Обявена е нищожността на чл.26, ал.1, ал.5 и ал.6 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково. /Решение №572 от 11.07.2018 г. по Адм.дело №400/2018 г. по описа на Административен съд -  Хасково и Решение №17628 от 23.12.2019 г. по Адм.дело №10257/2018 г. по описа на Върховен административен съд /  Отхвърлен е протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково в останалата му част, насочена срещу чл.29, ал.5 и чл.30, ал.4 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

- Отменени са разпоредбите на чл.4, ал.2, б. „д“, чл.7, ал.3, чл.10, б. „б“, чл.19 в частта „… за което се заплаща такса в размер определен в чл.40, т.19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги“ от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково /Решение №45 от 10.02.2020 г. по Адм.дело №1324/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково/

 - Отменена е разпоредбата на чл.24 Д от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. /Решение №91 от 28.02.2020 г. по Адм.дело №1306/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково/

 

Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

 

Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:

 

1. ПК по обществен ред и законност         -  5 заседания;

 

2. ПК по ТСУ и транспорт                         -  5 заседания;

 

3. ПК по общинска собственост и стопанска

политика                                                         -  4 заседания;

 

4. ПК по бюджет и финанси                      -  5 заседания;

 

5. ПК по образование, култура и               -  6 заседания

вероизповедания                                          /5 редовни и 1 изв./

 

6. ПК по здравеопазване, екология и

социални дейности                                         -  4 заседания;

 

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на

селата                                                     -  2 заседания;

                                              

8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и

международни връзки                                      -  4 заседания;

 

9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 1 заседание.

 

10. ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 2 заседания.

 

       

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос.

       

Предоставям ви справка за постъпилите докладни записки от постоянни и временни комисии, от председателя на Общински съвет, от общински съветници и от представителните групи:

 

 1. От Постоянни и Временни комисии:
 • ПК по образование, култура, вероизповедания       – 1 бр.
 • Комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели – 1 бр.

 

 1. От председателя на ОбС – Хасково 17 бр.

 

 1. От група общински съветници        - 2 бр.

 

 1. От Представителни групи:

 

- Представителна група на общинските съветници на „БСП за България“ – 1 бр.

- Представителна група на общинските съветници на  „Демократична България – Обединение“ – 2 бр.

 

За сведение от Кмета на община Хасково - 108  бр. докладни записки.       

 

 

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

        С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Надявам се, че ще работим отговорно в интерес на гражданите на общината и с действията си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми. Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Хасково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                        /Таня Захариева/

 

Последна промяна: 29 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!