Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Тридесето заседание на Общински съвет - Хасково на 01.07.2022 г.

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 1 ЮЛИ  2022 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ОСНОВНИ ГРАДСКИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНАТА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЧРЕЗ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2022 Г.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗГОТВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023-2027 Г.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВА, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО И ИН ВИВО“ НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЦОП – ХАСКОВО ОТ 40 НА 60 ПОТРЕБИТЕЛИ С ЦЕЛ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СПЕШЕН ПРИЕМ.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА - ХАСКОВО.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ ДЕЙСТВИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ПО ДЕЛЕГИРАНЕ ПРАВОТО НА ОРГАНИЗИРАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ПРЕВОЗИ НА ДЕЦАТА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И УЧЕНИЦИ ОТ I – XII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО, КОИТО ПЪТУВАТ ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО НЯМА ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА ИЛИ В СЪОТВЕТНИЯ КЛАС, С ОСИГУРЕН БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ В НАЙ-БЛИЗКОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ИЛИ НА СЪСЕДНА ОБЩИНА, И НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ.283, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ВТОРО БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ /ВБНУ/ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“, ГР.КОМОТИНИ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДРУЖЕСТВО „БЪЛГАРИЯ“ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.56 „В“, ГЛАВА ТРЕТА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.711.287 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО /УЛ. „ПРОЛЕТАРСКА“ №3/.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №14550.95.418, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.301.46, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ХАСКОВО; ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.301.47, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ХАСКОВО; ЯЗОВИР, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №11867.15.37, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО И ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №46992.111.5, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МАНАСТИР, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗУТ – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПИ 77195.744.466, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“, ГР.ХАСКОВО, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И ПЪТНА ВРЪЗКА КЪМ ОБЕКТ „ФЕЦ СЪС ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ“ В ПИ №00326.201.955 ПО КК НА С.АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ПЪТНА ВРЪЗКА КЪМ ОБЕКТ: „ФЕЦ СЪС ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №00326.54.14, М. „СТАРАТА КОРИЯ“ ПО КК НА С.АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ С О.Т.265 – О.Т. 277, Ж.Р. „КЕНАНА“, ГР.ХАСКОВО.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ПОЛСКИ ПЪТ С ИДЕНТИФИКАТОР №68692.37.12, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.12.4, М. „БЮКЯ“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.525.28, М. „ШЕКЕР БОЗАЛЪК“ ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.186.61 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

 

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛИЦА, ПРОЕКТИРАНА В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №77195.705.489 И №77195.705.498, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

 

25.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 27.06.2022 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика           - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата          - 17.30 ч.

 

На 28.06.2022 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                         - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                     -  17.00 ч.

 

На 29.06.2022 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания               - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.00 ч.

 

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

 

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/

 

 

 

 

Последна промяна: 14 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!