Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

План за интегриране на български граждани от ромски произход

План за действие на Община Хасково за интегриране на българските граждани от ромски произход и гражданите, живеещи в сходни на ромите условияза 2021-2023 година

 

Настоящият план за действие за 2021-2023 година на община Хасково за интегриране на българските граждани от ромски произход и гражданите, живеещи в сходни на ромите условия, дефинира необходимостта от определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове услуги и се основава на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази област.

 

Планът за действие е съобразен с Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Област Хасково и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите.

 

Изпълнението му е насочено към:

 

 • Създаване на благоприятни предпоставки за активно участие на представителите на етническите малцинства в обществените процеси на територията на община Хасково;
 • Осигуряване на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и за образователна интеграция на деца и ученици от ромски произход;
 • Повишаване на здравната култура и информираността на населението от ползване на здравни грижи и услуги;
 • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;
 • Изпълнение на дейности във връзка с политиките по активиране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение за включването им на пазара на труда, развитие на услугите за професионално ориентиране;
 • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Планът е отворен и подлежи на допълнение и актуализиране и обхваща следните приоритетни области на действие:

 

 • Образование;
 • Здравеопазване;
 • Жилищни условия;
 • Заетост;
 • Върховенство на закона и недискриминация;
 • Култура и медии.

Настоящият план за действие задава конкретни насоки за изпълнение на местно ниво на интеграционни политики, насочени към граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на територията на общината, като се цели повишаване тяхното благосъстояние, създаване на условия за включването им във форми на обществения, икономическия, културния и политическия живот, както и подпомагане процеса на развитие на община Хасково.

Планът за действие на Община Хасково за периода 2021-2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2023 г. е приет с решение № 699/29.07.2022 г. на ОбС-Хасково.

 

С целия документ може да се запознаете в приложения файл: План за действие за 2021-2023 година на Община Хасково за интегриране на българските граждани от ромски произход и гражданите, живеещи в сходни на ромите условия

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!