Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково

                                             

 

 

Проект BG16RFOP001-1.012-0005-C01

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково“

по процедура BG16RFOP001-1.012 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“

 

Програма:

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

Устойчиво и интегрирано градско развитие

Вид на проекта:

Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

24

Стойност:

516 495,60 лв.

Съфинансиране от ЕС:

Национално съфинансиране:

439 021,26 лв.

  77 474.34 лв.

Начална дата на проекта:

28.10.2020 г.

Крайна дата на проекта:

28.10.2022 г. 

Цел на проекта:

Предоставяне на подкрепа за енергийна ефективност в жилищния сектор в община Хасково. 

Резюме на проекта:

В рамките на проекта се предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обновяване на три жилищни многофамилни сгради с административни адреси: ул. „Кавала“ № 3; ул. „Стефан Стамболов“ № 19; ул. „Стефан Стамболов“ № 11.

С реализирането на проекта ще се осигурят по-добри условия за живот на обитателите на тези сгради, намаляване на крайното енергийно потребление в домакинствата и подобряване мобилността на хората с увреждания, както и намаляване на парниковите газове

 

Целеви групи:

 

Жителите на град Хасково

Дейности:

 

1. Организация и управление на проекта

2. Обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики и, техническо обследване на сградите

3. Изпълнение на инженеринг

4. Упражняване на строителен надзор, извършване на оценка на съответствие на инвестиционните проекти и въвеждане на обект в експлоатация

5. Осигуряване на публичност и визуализация по проекта

6. Одит на проекта

Очаквани резултати:

1. Намаляване на енергийното потребление на конкретните домакинствата;

2. Подобряване на микроклимата в домовете и качеството на живот на предвидените обекти за интервенция;

3. Повишаване живота на сградите и намаляване на разходите за тяхната поддръжка - за три сгради;

4. Подобряване качеството на въздуха и намаляване на емисиите от парникови газове;

5. Подобрен достъп за лица с увреждания.

 

Статус:

В процес на изпълнение

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!