Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково

                                                            

 

 

Проект BG16RFOP001-1.012-0005-C01

„Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“

по процедура BG16RFOP001-1.012 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“

 

Програма:

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

Устойчиво и интегрирано градско развитие

Вид на проекта:

Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

24

Стойност:

2 072 687,82 лв.

Съфинансиране от ЕС:

Национално съфинансиране:

1 761 784,65 лв.

  310 903,17лв.

Начална дата на проекта:

15.10.2020 г.

Крайна дата на:

15.10.2022 г.

Цел на проекта:

Повишаване качеството на живот и социалното включване чрез осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствени групи от населението в град Хасково. Осигуряване на достъп до здравни, образователни и социални услуги и достъп до пазара на труда за хора в неравностойно и уязвимо положение чрез осигуряване на допълващи социални услуги за наемателите.

Резюме на проекта:

Проектът предвижда изпълнение на мерки за изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствени групи от населението, благоустрояване на околното пространство, създаване на достъпна архитектурна среда, обзавеждане и оборудване на помещенията. Социалната инфраструктура представлява три сгради на четири етажа с по 16 апартамента (общо 48 апарт.). Социалните жилища ще бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, като определянето на наема ще се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещите се, което ще позволи освен фактическото ползване на жилище, така и задоволяване на необходимите битови потребности на неговите ползватели. Мерките за осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи, в т. ч. роми, ще бъдат съчетани с други видове интервенции, включително такива в областта на образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта, което само по себе си води до прилагането на интегриран подход.

 

 

 

Целеви групи:

 

- Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия. Лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка;

- Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания;               - Хора в риск от бедност и социално изключване.

Дейности:

 

- Организация, управление и вътрешен мониторинг за постигане на целите, заложени в проекта;

- Строително- монтажни работи и изграждане на достъпна архитектурна среда; - Доставка и обзавеждане;

 - Упражняване на надзор на обектите до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация;

- Публичност и комуникация по проекта с цел информиране на широката общественост за финансовия принос на ЕФРР;

 - Независим финансов одит на разходите направени от дейностите на проекта.

Очаквани резултати:

- Разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими групи и в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни и адекватни жилищни условия;

- Подобряване на качеството на жилищния фонд на градските общности за хора в неравностойно и уязвимо положение чрез изграждане на три блока с 48 социални жилища;

 - Осигуряване на достъп до здравни, образователни и социални услуги и достъп до пазара на труда за хора в неравностойно и уязвимо положение чрез осигуряване на допълващи социални услуги за наемателите.

Статус:

В процес на изпълнение

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!