Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

 

ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с изпълнението на Проект BG 05M9OP001- 2.002-0275

„Шанс в дома"

финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“

по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

        Проект „Шанс в дома“, реализиран съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001- 2.002-0275-С01 стартира на 10.06.2016г. Целевите групи на настоящото проектно предложение са хора с увреждания (в т.ч. и деца с увреждания) и техните семейства и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Проектното предложение е насочено към удовлетворяване нуждите от специализирани грижи за разрешаване на ежедневни битови проблеми в дома им, удовлетворяване на потребностите от специализирано консултиране, здравна грижа и оказване на специализирана подкрепа, удовлетворяване на потребностите от съдействие за социално включване.

         Общата цел на проекта е да постигне подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване отговарящи на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в община Хасково. Основните проблеми на тези хора са невъзможността да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности, както и липсата на социални контакти. Специфична цел на проекта е да се осигури достъп до интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, да се предостави гарантирана възможност за избор на услуги, които в максимална степен да отговарят на техните потребности.

На 04.07.2016г. в сградата на Общинска администрация – Хасково бе проведена встъпителна пресконференция по проекта, на която бе представена информация във връзка с финансирането, общата стойност, целевите групи, целите и дейностите по проекта. На Пресконференцията присъстваха представители на местните медии – вестник „Хасковска Марица“, Телевизия Етв, БТА, информационните сайтове Хасково Нет и Хасково Инфо.

        В периода  юли-август 2016г., бяха проведени процедури по подбор на персонал и потребители на социални услуги към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги“. Междувременно бе отремонтирано и оборудвано с необходимите ресурси помещението, определено за офис на Центъра, намиращо се в гр.Хасково, сградата на Бизнесцентър 2, етаж 2, стая 3. Оборудвано бе и помещението, намиращо се на същия етаж, което е предназначено за безплатно психологическо консултиране на потребителите и техните семейства.

        В резултат, на 21.09.2016г. стартира предоставянето на трите социални услугиЛичен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, както и на допълнителните интегрирани социални услуги - здравни грижи, психологическа подкрепа, мотивационна подкрепа, рехабилитационни услуги, предоставяни чрез назначените към Центъра двама психолози, рехабилитатор, медицински и приложен специалист.                                          

     Предвидено е в проекта да се включат 200 лица от целевите групи, които да бъдат обслужвани от 35 /тридесет и пет/ броя асистенти, както следва:

  • 20 лични асистенти
  • 10 социални асистенти
  • 5 домашни помощници

       Личните асистенти са назначени по трудово правоотношение на четири часа и обслужват по едно лице. Социалните асистенти са назначени по трудово правоотношение на осем часа и обслужват по три лица. Домашните помощници са назначени по трудово правоотношение на осем часа и обслужват по четири лица. В края на месец септември част от новоназначените асистенти и домашни помощници преминаха задължителното тридневно въвеждащо обучение по проекта към ИКОМ ИНТЕЛЕКТ - ХАСКОВО“ ЕООД с лектор Красимира Дамянова.

         В тази връзка, общият брой на лицата, ползващи трите вида социална услуга, е седемдесет, като от тях 20 лица ползват 4-часовата услуга ‚Личен асистент“ (две от тях са деца до 18 год.възраст), а останалите 50 ползват 2-часовата услуга от социалните асистенти и домашните помощници (тридесет лица ползват услугата „Социален асистент“, двадесет лица ползват услугата „Домашен помощник“).

        Общият брой на лицата, заявили да ползват допълнителните услуги към Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги“ – психолог, медицински специалист, приложен специалист, рехабилитатор, е 81. 44 от тях ще ползват само допълнителните социални услуги по проекта.

       Броят на лицата, попадащи в списъка с чакащи потребители за социалната услуга „Личен асистент“ е 93. От тях, 58 лица са със 100% ТЕЛК с чужда помощ. Броят от чакащите деца до 18 г. възраст за личен асистент е 16.

Файлове

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!