Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

 

                                                            

 

Община Хасково изпълнява проект BG05M9OP001-2.019-0001-C01 „Подай ръка на нашите деца“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1. Проекта е финансиран по  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Обща стойност: 1 571 599,91 лв.

Период на изпълнение: 01.08.2019 - 01.02.2022

 

Цел: Целта на проекта е да се подкрепи осигуряването на новите социални услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. Да се подкрепи реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване. Подпомагането и развитието на децата с психични и физически заболявания, предлагане на адекватната за възрастта им интеграция в общообразователната и възпитателната система и обществено достъпните дейности и инициативи както и подкрепа на семействата им и грижите за тях.

Целеви групи:

  • Дневен център за деца с увреждания и техните семейства — деца с увреждания от 3 до 18 годишна възраст
  • Преходно жилище — деца от 15 — 18 годишна възраст или до завършване  на образованието си, но не повече от 20 годишна възраст, за които към момента няма възможност да бъдат реинтегрирани или да се отглеждат в семейна среда

Дейности:

            Дейностите на Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства са свързани с предоставяне на необходимата на децата професионална подкрепа в комбинация с обучителни, игрови, рехабилитационни и терапевтични дейности. Компенсиране на дефицитите, произтичащи от увреждането и развитието на потенциала и заложбите на децата. С реализирането на проекта ще бъде постигната основната цел на социалната услуга "Дневен център за деца с увреждания", а именно подкрепа на децата с увреждания и семействата им, създаване на благоприятна среда за развитие на физическото и психическото им състояние и получаване от техните родители на професионална подкрепа в отглеждането им.

            Дейностите в Преходното жилище ще бъдат насочени към това потребителите на новата социалната услугата да бъдат стимулирани да развиват личните си умения и навици, да се чувстват сигурни и готови за предприемане на следваща стъпка към интеграция в общността за самостоятелен и независим живот. С изпълнението на проекта се цели децата настанени в услугата да изградят умения и навици за водене на самостоятелен начин на живот.

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!