Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Патронажна грижа + в Община Хасково

С новата операция „Патронажна грижа +“ се гарантира продължаване на подкрепата в дома за възрастните хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хората с увреждания или поставените под задължителна карантина. Те получават здравно-социални услуги в дома си, но могат да заявят и доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, както и да потърсят съдействие за неотложни административни услуги.

 

По новата мярка „Патронажна грижа +“ за първи път се дава възможност общините да подпомогнат социалните услуги, делегирани от държавата дейности, за да се адаптират към условията на COVID-кризата. Подкрепата за социалните услуги включва тестване на потребителите и персонала за заразяване с коронавирус, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, дезинфекция на сградите, закупуване на техника за работа за дистанционна работа и заплащане за извънреден труд на персонала.

 

Дейността е в продължение на изпълнявания от общината договор по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – К 2, 3 и 4. „Патронажна грижа +“ ще е с продължителност от 12 месеца. Дейността ще осигури качествено предоставяне на мобилни интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението на COVID- 19. С цел осигуряване на интегрирани услуги в домашна среда, както и здравословни и безопасни условия на живот - 177 потребители месечно ще могат да получат социална, психологическа и здравна подкрепа в зависимост от своята индивидуална потребност до 2 часа на ден. Дейността ще включва услуги предоставени по 2 направления:

 

Направление 1: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора; Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа от/до домовете на лицата. Дейностите по проекта ще обхванат всички населени места в общината, където е установена нужда от интегрирана грижа. С настоящото проектно предложение се предвижда да бъдат продължени без прекъсване дейностите по Компонент 4 и Компонент 3.

 

Направление 2: Подкрепа за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности, с цел тяхното адаптиране към безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Проектът ще даде възможност да се отговори на актуалните нужди на уязвимите групи, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и да продължи предоставянето на социалните услуги в извънредната епидемична обстановка. За периода на изпълнение на проекта няма да се събират такси за ползването на услугата.

 

За периода на изпълнение на проекта няма да се събират такси за ползването на услугата.

Стойност на проекта: 713 416.98 лева

Срок на изпълнение: 12 месеца

Последна промяна: 23 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!