Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

До краят на месец Ноември, 2016 г. Община Хасково ще подпише договор за безвъзмездна помощ по проектът „Цветно етно”, който се от Министерството на образованието по процедура "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".  Проектът ще се осъществи от Община Хасково в партньорство с 10 етнически смесени училища от региона и 6 утвърдени организации с нестопанска цел. Планирани са дейности с ученици и техните семейства, които ще ги приобщят към образователния процес и които са свързани със съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна и толерантна среда, където ще бъдат създадени отношения на откритост, позитивизъм, интерес към различията и оценяване на разнообразието. Това ще доведе до изграждане на уважение и създаване на атмосфера, в която всички ученици ще се чувстват приети, уважавани и идентифицирани със собствената идентичност и култура.

       

         Проектът  е насочен към изграждането и прилагането на ефективен работещ модел, който ще допринесе за развитието на подкрепяща и позитивна образователна среда, благоприятстваща пълноценната адаптация на учениците, произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация, посредством:

       1. Подпомагане процеса на адаптация към образователната среда на деца в етнически смесени училище чрез допълнителни познавателни и занимателни дейности;

       2. Развитие на партньорството в общността по линията образователни инстиуции- местна общност с цел пълноценната адаптацията на учениците от етническите малцинства в училищната среда;

       3. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите чрез създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство;

       4. Подобряване уменията и мотивацията на родителите от малцинствени групи за поддържане на подкрепяща семейна среда, допринасяща за образованието на учениците;

       5. Допринасяне за подобряването на социално-психологическия климат в извънучилищната среда с цел интеграция на учениците от етническите малцинства и развитие на междукултурна образователна среда;

       6. Преодоляване на неравенства и гарантиране на ефективно равенство в достъпа до основни социални сфери (образование, заетост и професионална реализация, здравни условия, качествени социални услуги, култура);

       7. Преодоляване на негативни стереотипи и предразсъдъци, и утвърждаване на позитивни обществени нагласи към ромската общност. 

 

Обща стойност на проекта е 802 642,50 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ. 

Последна промяна: 23 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!