Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Областен информационен център - Хасково (2019-2021)

 

                                                

Процедура № BG05SFOP001-4.004

Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01

Проект Областен информационен център – Хасково“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

Наименование на процедурата:

„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

 

Наименование на проекта:

"Областен информационен център - Хасково"

 

Срок на изпълнение:

36 месеца

 

Бюджет на проекта:

370 000, 00 лв.

 

Кратко описание на проекта:

 

Проект "Областен информационен център-Хасково" съответства изцяло на общите цели на Националния координационен съвет и Споразумението за партньорство за Програмен период 2014-2020, а именно: популяризиране на ролята на Европейския съюз и информиране за възможностите за финансиране по програмите; осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите; Изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Споразумението на партньорство и програмите.

 

В периода 2019-1921г, Областен информационен център-Хасково ще предоставя информация и ще популяризира Европейските структурни и инвестиционни фондове, ще надгради постигнатата познаваемост за европейските фондове и програмите, като съзнателно и целенасочено ще работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите.

 

Проектът ще се изпълняват и чрез активното включване на местните администрации, Дирекция „Бюро по труда“ и Регионалното управление на образованието, средни училища и др.

 

При изпълнение на проекта ще се спазват хоризонталните принципи на Европейския съюз, приложими към Оперативна Програма "Добро управление" за Насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност; партньорство; Устойчиво развитие.

 

Цели на проекта:

 

Общата цел на проекта:

Осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център-Хасково, предоставящ информация на гражданите и популяризиране възможностите, които Европейският съюз предоставя през програмен период 2014-2020.

 

Конкретните цели на проекта са:

• популяризиране на ролята на Европейският съюз и информиране за възможностите за финансиране по програмите;

• осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на програмите;

• изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и програмите;

• повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите, които Европейският съюз предоставя през програмен период 2014-2020 за всички социални, етнически и възрастови групи в област Хасково.

 

ОИЦ-Хасково ще предоставят следните безплатни услуги:

  • Разпространение на обща информация относно политиките на Европейският съюз, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Организиране на информационни събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури;
  • Събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Разпространение на
  • информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България;
  • Сътрудничество с управляващите органи на програмите и работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на Европейския съюз, във връзка с изпълнение на функциите им;
  • Подпомагане на потенциалните кандидати и бенефициентите при работа с Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Файлове

Последна промяна: 18 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!