Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №77195.702.495 по плана на гр. Хасково, ж.р. "Кенана".

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-3118-1/08.01.2024г. е издадена Заповед №УТ-98/22.02.2024г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 77195.702.495 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“.

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

С плана за регулация ПИ 77195.702.495 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Кенана“ да се урегулира като самостоятелен УПИ с проектен номер ХVII в кв.1033 по плана на гр. Хасково, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници, а лицето към одобрената улична регулация да не е по-малко от 11,20м. Предназначението на новообразувания УПИ да бъде „за жилищни нужди“.

 С плана за застрояване за новообразувания УПИ ХVІІ в кв.1033 по плана на гр. Хасково да се предвиди свободно ниско застрояване.

 Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 1 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!