Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на КИП за обект: “Еднофамилна жилищна сграда" в ПИ №77195.747.154 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-5290-1/04.01.2024г. е издадена Заповед №УТ-97/21.02.2024г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ №77195.747.154 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Каменец“.

Проектът да се изработи в части:

1.Подробен устройствен план – С плана за регулация ПИ №77195.747.154 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Каменец“ да се урегулира в УПИ с проектен номер V, като вътрешните регулационни линии се поставят по имотните граници. Предназначението на новообразуваното УПИ да е „за жилищни нужди“. Имота се урегулира с лице към северната улична регулация. С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване.

2.Инвестиционен проект за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ №77195.747.154 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Каменец“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 1 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!