Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за Отчуждаване на част от имот с идентификатор номер 77195.702.59 по КК на град Хасково

З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                   

РД-1004

                                                         

гр. Хасково 04.10 2022 год.

 С Решение №275/06.03.2009 г. на Общински съвет - Хасково е одобрен окончателен проект за ПУП-план за улична регулация на жилищен район ,, Кенана“ – гр. Хасково. След представяне на становище на Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" при Община Хасково за наличие на условията  на чл.205, т.1 от ЗУТ , Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация .Съгласно предвижданията на плана за улична регулация се отчуждава част от поземлен имот с идентификатор №77195.702.59 по КК на гр.Хасково, находящ  се, ж.р „ „Кенана“, кв. 1073, която част от имота се придава към улица с идентификатор 77195.702.58 по КК на гр.Хасково. За целта, според чл. 21 , ал.1 от ЗОС  се налага принудителното отчуждаване на  част от имот – частна собственост на физическо лице за задоволяване на общински нужди , които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и поради факта ,че предвидената улична регулация преминава през неговия имот.Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост. На основание чл.21, ал.1 и чл.25 ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА  и  Решение №633/10.06.2022 год. на Общински съвет – Хасково за прилагане на улична регулация, която част от имота се отнема за улица, находяща се в  , ж .р. „Кенана“, гр.Хасково, Община Хасково.

 

                                                               ОТЧУЖДАВАМ

     

Поземлен имот с идентификатор

Трайно предназначение

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

собственик

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

77195.702.59 по КК на гр.Хасково

Урбанизирана територия

674,00

99,00

частна

Ясен

Спасов

Радев

4200,00 лева

без ДДС

Определеното в настоящата Заповед обезщетение,ще бъде внесено от възложителя Община Хасково в търговска Банка „Райфайзенбанк“ ЕАД, клон Хасково и ще бъде преведено от общината по посочена от правоимащите лица тяхна сметка.

Заповедта да се съобщи на правоимащите лица по реда на чл.61,ал.1 и ал.2 от АПК.

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община Хасково  и се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед подлежи на обжалване  пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК, относно размера на обезщетението. Жалбата не  спира изпълнението.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

  Кмет на Община Хасково

 

 

Последна промяна: 4 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!