Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Разпределение на пасища, мери и ливади за 2023 година - Протокол № 2

Утвърдил:                                                                                                                                    

Кмет на

Община Хасково:......./П/............

                     /Станислав Дечев/

 

П Р О Т О К О Л №2

 

             Днес 20.04.2023г., комисия назначена със Заповед №РД-143/08.02.2023г. на Кмета на Община Хасково:

Председател: Любомир Михов – Директор  Дирекция ИСДУОС, Община Хасково

                                                                  Членове:

            1. Георги Захариев – гл. експерт в Дирекция ИСДУОС, Община Хасково;

            2. Оля Георгиева - мл. експерт в Дирекция ИСДУОС, Община Хасково;

            3. Мартин Александров – гл. експерт в Дирекция ИСДУОС, Община Хасково;

            4. Андрей Делиев – гл. юрисконсулт в отдел ПНО, Община Хасково;

 

                                                           Резервни членове:

            1. Фанка Парасарева – специалист в д-я ИСДУОС;

 

се събра в 10.00 часа да заседава във връка с Решение № 821 от 24.04.2015г. на Общински съвет - гр.Хасково и подадени заявления по реда на чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ от правоимащи лица с регистрирани животновъдни обекти за да разпредели необходимата площ за всеки кандидат съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ за допълнително разпределение на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, определени за индивидуално ползване в съседни землища.        

               На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

 

           КОМИСИЯТА пристъпи към допълнително разпределение на пасища, мери и ливади в съседни землища на животновъди с регистрирани ЖО, за които не достигат площи в землището, където е регистриран животновъдният им обект съобразно реда и условията предвидени в чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ по землища, както следва:

 

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД:

 

Животновъден обект находящ се в землище с.Елена /ЕКАТТЕ 27200/

   - Заявление с Рег.индекс: 53 А-217-5/01.02.2023г. от  „Ар-М-Агро“ ООД, с адрес: гр. Хасково, Община Хасково,бул. ,,България“ №150, к-кс „21-ви Век“, офис 308, ет.3, вх. Западен полагащи се 1 605.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 217.401 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 187,944 дка). На основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ, му се разпределят:

 

         

1121.641

 

Имот №

Идентификатор

Местност

НТП

Кат.

Дка

Населено място

000 280

31365.25.280

АЙВАЛЪК

Пасище, мера

IX

4.102

с. Зорница

000 294

31365.25.294

ДО СЕЛО

Пасище, мера

IX

1.486

с. Зорница

000 634

46293.37.634

ЗЕМЛИЩЕ НА С. МАЛЕВО

Пасище, мера

V

108.804

с. Малево

000 004

46992.21.11

БАЛАКЛИ

Пасище, мера

III

254.965

с. Манастир

000 040

51682.31.40

ПАЛАС ЧЕШМА

Пасище, мера

IV

5.221

с. Николово

000 041

51682.27.89

СЮЛЮКЛЮ

Пасище, мера

VI

165.035

с. Николово

000 043

51682.27.88

СЮЛЮКЛЮ

Пасище, мера

VI

21.473

с. Николово

000 084

51682.82.84

БЕЛИК ХАРМАН

Пасище, мера

VI

13.104

с. Николово

000 133

51682.50.133

НОВИТЕ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

V

12.525

с. Николово

000 135

51682.50.135

НОВИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

72.928

с. Николово

000 138

51682.50.138

БЕЛИК ХАРМАН

Пасище, мера

VI

26.825

с. Николово

000 148

51682.51.148

ЮРТЯ

пасище мера

VII

4.800

с. Николово

000 177

51682.65.701

МУМИЙЦА

Пасище, мера

VI

14.407

с. Николово

000 186

51682.67.186

МУМИЙЦА

Пасище, мера

VI

6.053

с. Николово

000 189

51682.47.189

КЬОКЕР

Пасище, мера

VI

49.461

с. Николово

000 242

51682.76.242

БАТАК ДЕРЕ

Пасище, мера

IX

1.724

с. Николово

000 245

51682.16.245

БАТАК ДЕРЕ

Ливада

V

4.635

с. Николово

000 254

51682.50.254

БЕЛИК ХАРМАН

Пасище, мера

VII

136.144

с. Николово

000 282

51682.73.282

АЛАНА

Пасище, мера

V

0.978

с. Николово

000 284

51682.73.284

АЛАНА

Пасище, мера

V

4.156

с. Николово

073 016

51682.73.16

ПЕСЛАНДЖИК

Пасище, мера

V

0.846

с. Николово

000 177

51682.65.702

МУМИЙЦА

Пасище

VI

7.000

с. Николово

000 239

51682.17.7

НОВИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

70.001

с. Николово

000 149

83288.9.149

ФАЛДЪР КАПЪ

Пасище, мера

VI

8.308

с. Широка  поляна

000 139

83288.9.139

ФАЛДЪР КАПЪ

Пасище, мера

VI

4.060

с. Широка  поляна

000 181

83288.45.181

КЬОЙ ЕРИ

Пасище, мера

IX

19.461

с. Широка  поляна

000 003

83288.40.103

САЯ ДЕРЕ

Пасище, мера

IX

5.453

с. Широка  поляна

000 070

83288.36.70

ГЬОЧЮКЛИК

Пасище, мера

IX

23.345

с. Широка  поляна

000 228

83288.32.228

АКЧА БУНАР

Пасище, мера

VII

8.076

с. Широка  поляна

000 221

83288.32.221

АКЧА БУНАР

Пасище, мера

VII

6.562

с. Широка  поляна

000 128

83288.12.128

ФАЛДЪР КАПЪ

Пасище, мера

VI

14.679

с. Широка  поляна

010 025

83288.10.25

ЯСАКА

Ливада

V

4.701

с. Широка  поляна

000 051

83288.15.51

АК ТАШ

Пасище, мера

VI

1.245

с. Широка  поляна

000 053

83288.15.53

АК ТАШ

Пасище, мера

VI

3.803

с. Широка  поляна

000 142

83288.9.142

ФАЛДЪР КАПЪ

Пасище, мера

VI

4.024

с. Широка  поляна

000 143

83288.9.143

ФАЛДЪР КАПЪ

Пасище, мера

VI

3.811

с. Широка  поляна

000 146

83288.9.146

ФАЛДЪР КАПЪ

Пасище, мера

VI

2.525

с. Широка  поляна

000 156

83288.9.156

ФАЛДЪР КАПЪ

Пасище, мера

VII

15.919

с. Широка  поляна

000 157

83288.13.157

ФАЛДЪР КАПЪ

Пасище, мера

VII

15.996

с. Широка  поляна

 

Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

 

- Заявление с Рег.индекс: 53 А 823-1/16.02.2023г. от ЗП Али *********** Юсеин, с адрес: с. Елена, Община Хасково полагащи се 1 843.993 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 136.173 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 104.162 дка). На основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ, му се разпределят:

 

 

       

 

558.09

 

Имот №

Идентификатор

Местност

НТП

Кат.

Дка

Населено място

001 775

77195.371.6

ТОП КОРИЯ

Пасище

IV

4.852

гр. Хасково

000 003

38580.15.116

ХАСАРА

Пасище, мера

V

243.946

с. Корен

000 269

39863.45.269

ДВЕТЕ МОГИЛИ

Пасище, мера

IX

110.636

с. Криво поле

000 282

39863.43.282

БЕКЧИЛНИЦАТА

Пасище, мера

IX

65.585

с. Криво поле

000 392

39863.51.392

ХАЙВАЛЪКА

Пасище, мера

IX

62.915

с. Криво поле

000 531

39863.114.531

ЮТЛАРЕТО

Пасище с храсти

IV

59.794

с. Криво поле

208 004

39863.208.4

В С.МОМИНО

Пасище, мера

VIII

10.362

с. Криво поле

 

Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъден обект находящ се в землище с. Стамболийски /ЕКАТТЕ 68692/

   - Заявление с Рег.индекс: 53 А-826-1/02.02.2023г. от ЗП Антон ************** Божиков, с адрес: с. Стамболийски, Община Хасково полагащи се 1 136.609 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 53,601 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 53,061 дка). На основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ, му се разпределят:

         

19.246

 

Имот №

Идентификатор

Местност

НТП

Кат.

Дка

Населено място

002 050

77195.318.23

БАЛАКЛИ

Пасище

 

19.246

гр. Хасково

 

Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

 

- Заявление с Рег.индекс: 53 Г-488-1/15.02.2023г. от ЗП Гюрджан ************** Рамадан, с адрес: гр. Хасково, ***************************** полагащи се 49,500 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 20,056 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

- Заявление с Рег.индекс: 53 Т-586-1/06.03.2023г. от ЗП Тенчо ************** Демирев, с адрес: гр. Хасково, ********************** полагащи се 1 175.104 дка., приравнени към категория I-VII-ма;. Поради липса на интерес от Заявителя към полагащите му се пасища, не му се разпределят.

 

Животновъден обект находящ се в землище с.Александрово/ЕКАТТЕ 00326/

   - Заявление с Рег.индекс: 53 Н-537-1/09.02.2023г. от ЗП Николай *************** Николов, с адрес: с. Александрово, община Хасково полагащи се 662.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 3,179 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъден обект находящ се в землище гр. Хасково  /ЕКАТТЕ 77195/

-Заявление с Рег.индекс: 53 К-828-1/10.02.2023г. от ЗП Карамфил ************* Узунов, с адрес: гр. Хасково, Община Хасково, ул. *******************************  полагащи се 245.250 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 67,054 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

- Заявление с Рег.индекс: 53 З-117-1/02.03.2023г. от ЗП Здравко ************ Сараев, с адрес: гр. Хасково, ул. ********************** полагащи се 1 160.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 215.035 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

- Заявление с Рег.индекс: 53 М-648-1/02.03.2023г. от „Мога-Галакси“ ЕООД, с адрес: гр. Хасково, ул. „Преслав“ № 35 полагащи се 195.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 143.323дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

- Заявление с Рег.индекс: 53 В-485-1/02.03.2023г. от ЗП Валентин ************** Илиев, с адрес: гр. Хасково, ********************* полагащи се 555.439 дка., приравнени към категория I-VII-ма; Поради липса на интерес от Заявителя към полагащите му се пасища, не му се разпределят.

 

Животновъден обект находящ се в землище с.Манастир /ЕКАТТЕ 46992/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 Т-758-1/13.02.2023г. от ЗП Тинка *********** Милева, с адрес: гр. Хасково ул. ********************  полагащи се 130.958 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 131.581 дка.

 

Животновъден обект находящ се в землище с.Въгларово /ЕКАТТЕ 12382/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 Я-89-1/13.02.2023г. от ЗП Янко ********** Златев, с адрес: гр. Хасково ул. *****************  полагащи се 270.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 24.072 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъден обект находящ се в землище с.Корен /ЕКАТТЕ 38580/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 Д-1000-1/13.02.2023г. от ЗП Добромир ****************** Атанасов, с адрес: с. Корен, община Хасково полагащи се 124.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 23.456 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъден обект находящ се в землище с.Войводово /ЕКАТТЕ 11867/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 Е-649-1/13.02.2023г. от ЗП Ергюн ********** Расим с адрес: с. Войводово, община Хасково, ул. ***********************  полагащи се 755.114 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 168.906 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъден обект находящ се в землище с.Малево /ЕКАТТЕ 46293/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 Д-766-1/16.02.2023г. от ЗП Делчо ********* Въчев с адрес: с. гр. Хасково ул. *************  полагащи се 1 261.465 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 730.962 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 730.962 дка). На основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ, му се разпределят:

 

         

80.61

 

Имот №

Идентификатор

Местност

НТП

Кат.

Дка

Населено място

000 127

46992.87.127

ПОД КОШАРИТЕ

Ливада

IV

80.610

с. Манастир

 

Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

- Заявление с Рег.индекс: 94 Х-2402-1/06.03.2023г. от ЗП Хасан ***************** Чаушев, с адрес: с. Малево, община Хасково полагащи се 666.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 0,00 дка.. На основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ, му се разпределят:

         

29.389

 

Имот №

Идентификатор

Местност

НТП

Кат.

Дка

Населено място

000 488

68692.127.488

СРЕДНИ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

IV

29.389

с. Стамболийски

 

Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Криво поле /ЕКАТТЕ 39863/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 М-1150-1/22.02.2023г. от ЗП Митко *************** Митев с адрес: гр. Хасково,   ул. ************************ – полагащи се 978.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 16.959 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

    -Заявление с Рег.индекс: 53 Р-465-1/10.03.2023г. от  Румяна ****************** Руменова с адрес: с. Криво поле,  Община Хасково, ул. ************************** – полагащи се 239.686 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 51.501 дка. Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Момино /ЕКАТТЕ 48934/ спадат към землището на с. Криво поле /ЕКАТТЕ 39863 /

  - Заявление с Рег.индекс: 94 К-3110-1/07.03.2023г. от  ЗП Красимира *************** Гаджева с адрес: с. Криво поле,  Община Хасково – полагащи се 389.250 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 465.89 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 232,945 дка) Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Гарваново /ЕКАТТЕ 14550/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 Т-585-1/27.02.2023г. от ЗП Тодор ************** Русков  с адрес: гр. Хасково, ж.к.. *********************** – полагащи се 318.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 46.461 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 35,618 дка) Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

  - Заявление с Рег.индекс: 94 Т-3803-1/10.03.2023г., от ЗП Тянка *************** Шипкалиева с адрес: с. Татарево, община Минерални бани – полагащи се 382.500б дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 438.402 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 306,134 дка) Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

  Животновъдни обекти находящи се в землище с.Конуш /ЕКАТТЕ 38399/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 Д-770-1/28.02.2023г. от ЗП Димитър ************* Господинов с адрес:  гр. Хасково, ул. ***************** – полагащи се 916.408 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 0,00 дка.. На основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ, му се разпределят:

 

         

27.112

 

Имот №

Идентификатор

Местност

НТП

Кат.

Дка

Населено място

000 219

11867.252.38

ПТИЦЕКОМБИНАТ

Пасище, мера

IV

27.112

с. Войводово

 

Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

  - Заявление с Рег.индекс: 53 А-94-2/10.03.2023г. от „Алфафарм“ ООД, с адрес: гр. Хасково, ул. „Веслец“ № 50 – полагащи се 4 804.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 70.800 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 70.800 дка) Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Мандра /ЕКАТТЕ 47055/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 А-1148-1/28.02.2023г. от ЗП Ангел ************** Михайлов с адрес: с. Мандра,  Община Хасково– полагащи се 434.250 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 214.39 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 214.39 дка) Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

    -Заявление с Рег.индекс: 53 Л-294-1/28.02.2023г. от ЗП Латин **************** Челебиев с адрес: с. Мандра,  Община Хасково – полагащи се 227.250 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 15.575 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 15.575 дка) Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

-Заявление с Рег.индекс: 94 С-6529-1/09.03.2023г. от ЗП Станислав **************** Антонов с адрес: с. Мандра,  Община Хасково, чрез пълномощник Ангел ************** Славчев с адрес: гр. Хасково, ул. ***************, упълномощен с пълномощно с рег.№1127/28.02.2022г. на Нотариус в район РС Хасково – Десислава Славейкова с рег.№698 на Нотариалната камара – полагащи се 317.250 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 198.923 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 198.923 дка). Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Узунджово /ЕКАТТЕ 75085/

  - Заявление с Рег.индекс: 94 К-3020-1/07.03.2023г. от ЗП Кебарие ***************** Иванова адрес: с. Узунджово, Община Хасково, чрез пълномощник Минка *************** Миткова с адрес: с. Узунджово, община Хасково, упълномощен с пълномощно с рег.№697/11.03.2022г. на Нотариус в район РС Хасково – Нели Тончева с рег.№078 на Нотариалната камара – полагащи се 279.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; Поради липса на интерес от Заявителя към полагащите му се пасища, не му се разпределят.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Родопи /ЕКАТТЕ 62880/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 М-1101-1/08.03.2023г. от ЗП Мирослав ************** Чилингиров с адрес: гр. Хасково, ул. ****************** – полагащи се 906.956 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 9.29 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 9.290 дка На основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.5 от ППЗСПЗЗ, му се разпределят:

 

         

293.012

 

Имот №

Идентификатор

Местност

НТП

Кат.

Дка

Населено място

000 165

06759.160.165

ХАК БАИР

Пасище, мера

VIII

11.775

с. Брягово

000 176

06759.144.176

ХАК БАИР

Пасище, мера

VIII

45.888

с. Брягово

000 208

06759.146.208

ПРИ ЦИГАНИТЕ

Пасище, мера

VIII

16.333

с. Брягово

000 332

06759.150.332

ТИЛЕВ ЯМАЧ

Пасище, мера

VIII

57.807

с. Брягово

000 334

06759.150.334

ПРИ ЦИГАНИТЕ

Пасище, мера

VIII

12.323

с. Брягово

000 558

21155.112.558

ТУРСКОТО ГРОБ

Пасище, мера

IV

23.182

с. Динево

000 568

21155.119.568

ТУРЦИТЕ

Пасище, мера

III

4.027

с. Динево

000 569

21155.119.569

ТУРЦИТЕ

Пасище, мера

III

60.762

с. Динево

000 586

21155.119.586

ТУРЦИТЕ

Пасище, мера

III

5.062

с. Динево

000 566

21155.125.566

ТУРЦИТЕ

Пасище, мера

III

55.853

с. Динево

 

Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Тракиец /ЕКАТТЕ 72953/

  - Заявление с Рег.индекс: 94 Д-5911-1/09.03.2023г., от ЗП Джунет ***************** Кадир с адрес: с. Тракиец, община Хасково – полагащи се 492.000 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 103.219 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 103.219 дка). Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

  - Заявление с Рег.индекс: 53 Ш-54-1/10.03.2023г., от ЗП Шабан ******************* Шабан с адрес: с. Текето, община Хасково – полагащи се 1 539.436 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 24.104 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 24.104 дка). Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Зорница /ЕКАТТЕ 31365/

  - Заявление с Рег.индекс: 53 С-759-1/10.03.2023г., от ЗП Сезгин ********************* Кадир с адрес: с. Зорница, община Хасково – полагащи се 1 204.405 дка., приравнени към категория I-VII-ма; На основание чл. 37и ал.6 от ЗСПЗЗ са разпределени 256.034 дка. (приравнени към категория I-VII-ма – 132,255 дка). Поради липса на интерес от Заявителя към останалите му полагащи се пасища, разликата не му се разпределя.

 

Животновъдни обекти находящи се в землище с.Остър камък община Харманли /ЕКАТТЕ 54448/

  - Заявление с Рег.индекс: 94 В-2482-1/09.03.2023г. от ЗП Вълко ************ Вълков, с адрес: гр. Харманли, община Харманли - полагащи се 2 685.500 дка., приравнени към категория I-VII-ма; Обекта не е на територията на община Хасково и не граничи с община Хасково.

 

 

Председателят на комисията предлага всички допълнително разпределени пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на животновъди с регистрирани животновъдни обекти да бъдат гласувани.

 

 

        Предложението беше подложено на гласуване както следва:

                   - от общо 7 присъстващи със „за” гласуваха 7 от членовете на комисията;

                   - против гласуваха 0 от членовете на комисията;

                   - въздържал се гласуваха 0 от членовете на комисията.

 

 

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: Приема предложението единодушно.

 

          Настоящият Протокол беше завършен на 20.04.2023г. след последно заседаване на    

комисията назначена със № РД-143/08.02.2023г. на Кмета на Община Хасково.

 

          Протоколът може да се обжалва по отношение  на площа на разпределение в 14- дневен срок от  обявяването му на местата посочени в чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ пред Районен съд-Хасково.

      

   

Комисия:

 

            Председател:

 

           Любомир Михов – Директор Дирекция ИСДУОС - …………/П/……………….

            Членове:

 

 

  1. Георги Захариев – гл. експерт в Дирекция ИСДУОС:......................./П/...................

 

  1. Оля Георгиева – мл. експерт в Дирекция ИСДУОС:........................../П/....................

 

  1. Мартин Александров – гл. експерт в Дирекция ИСДУОС:................/П/....................

 

  1. Андрей Делиев – гл. юрисконсулт в отдел ПНО:................................./П/...................

 

     

 

Последна промяна: 3 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!