Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обяви

Обявление за публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2021 г.

О Б Я В А   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет -…

Уведомление по чл.66 от АПК

  УВЕДОМЛЕНИЕ     На основание чл.66 от АПК, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на подпомагането на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование по чл.26, ал.3а,…

Покана за публично обсъждане на Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОББЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 Г.     ПОКАНА   На основание чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от НУРОС на Общински съвет - Хасково   Кметът на Община Хасково – Станислав Дечев…

Класиране на участниците за възлагане управлението на "Център за психично здраве - Хасково" ЕООД - гр.Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО 6300, гр.Хасково, пл."Общински" №1, тел.: 038/603-300         КЛАСИРАНЕ   на участниците в конкурса за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Хасково“ ЕООД                 На първо място: д-р Йордан Павлов Михайлов               Класирането на участниците е утвърдено с Решение № 462/26.11.2021 г.…

Класиране на участниците в конкурса за възлагане управлението на "СБАЛПФЗ - Хасково" ЕООД - гр.Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО 6300, гр.Хасково, пл."Общински" №1, тел.: 038/603-300         КЛАСИРАНЕ на участниците в конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Хасково“ ЕООД                 На първо място: д-р Веселин Калфов                   Класирането на участниците е утвърдено…

Класиране на участниците в конкурса за възлагане управлението на "СБАЛО - Хасково" ЕООД

ОБЩИНА ХАСКОВО 6300, гр.Хасково, пл."Общински" №1, тел.: 038/603-300         КЛАСИРАНЕ   на участниците в конкурса за възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение по онкология-Хасково” ЕООД                   На първо място: д-р Матей Матеев                   Класирането на участниците е утвърдено с…

Класиране на участниците в конкурса за възлагане управлението на "ДКЦ I - Хасково" ЕООД

ОБЩИНА ХАСКОВО 6300, гр.Хасково, пл."Общински" №1, тел.: 038/603-300       КЛАСИРАНЕ   на участниците в конкурса за възлагане управлението на “Диагностично – консултативен център І – Хасково” ЕООД                   На първо място: д-р Ясен Янев                   Класирането на участниците е утвърдено с Решение…

Обявление за откриване на процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ХАСКОВО     О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!