Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общински план за младежта

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

НА ОБЩИНА ХАСКОВО

ЗА 2024 г.

Общинският план за младежта на Община Хасково за 2024 г. е разработен в изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта и в съответствие с Националната стратегия за младежта (2021-2030).  

Планът очертава общинската политика за младежта, представя анализ на текущото състояние и потребностите на младите хора, както и действия, които трябва да бъдат предприети. Той цели създаването на възможности  за пълноценното развитие на младите хора, изграждане на активна гражданска позиция у тях и включването им в процеса на вземане на решения.

Планирането и изпълнението на младежките политики изисква взаимодействие и синхрон между различните институции.

Основни принципи за реализация на плана са: 

1. Съответствие на общинския план с националните, европейските и международни стратегически документи;

2. Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи;

3. Законосъобразност;

5. Равен достъп за всички младежи;

6. Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с участието на заинтересованите страни;

7. Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи;

8. Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги.

            Съгласно чл.16, ал.3 от Закона за младежта, Годишният общински план съдържа:
1.  Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Хасково;

2.  Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младите хора и мерки за постигането им;

3.  Дейностите, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта;

4.  Организация и координация на дейностите за постигане на целите;

5.  Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;

6.  Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана;

Общинският план за младежта за 2024 г. e разработен в партньорство с ОП „Младежки център“ - Хасково, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Хасково, Туристически информационен център - Хасково, Център за подкрепа за личностно развитие - ОУО гр. Хасково, Областен информационен център - Хасково, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Дирекция „Бюро по труда“  – Хасково.

Предвидените дейности в Общинския план за младежта са насочени към подрастващите и младите хора, на възраст между 15 до 29 години, без оглед на тяхната расова, етническа, религиозна, национална, социална или културна принадлежност.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!