Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общинска програма

ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ
ОБЩИНА ХАСКОВО
 


Настоящата програма е разработена на основание чл.12, ал. 2 и ал.4. от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 


І. ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
1. Право на закрила по тази програма има всяко дете, което учи в училищата, намиращи се на територията на община Хасково, и е с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта.
2. Средствата за стимулиране на деца с изявени дарби, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на МС от 30 май 2022 г. (публ. 03.06.2022 г.), се предоставят от държавния бюджет по мотивирано искане на кмета на общината до съответния министър.
3. Освен мерки, осигурени със средства от държавния бюджет, програмата за закрила на деца с изявени дарби на Община Хасково включва и мерки, средствата за които са осигурени в бюджета на общината за 2022 г. от собствените й приходи. 

ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА
1.    Мерките за закрила на деца с изявени дарби са: 
1.1.     Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби чрез:
1.1.1.    подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
1.1.2.    подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
1.1.3.    подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.
1.2.     Мерки за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата чрез:
1.2.1.    проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време;
1.2.2.    подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка;
1.2.3.    освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в училища по изкуствата.
1.3.    Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби, които са:
1.3.1.    Стипендии със средства от държавния бюджет за стимулиране на деца с изявени дарби за ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 94 на МС от 30 май 2022 г.
1.3.2.    Стипендии със средства от общинския бюджет за ученици от І до ХІІ клас, които са с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта и имат постижения, които са извън обхвата на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 94 на МС от 30 май 2022 г.

ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 
1.    Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
1.1.     Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби, осигурени със средства от държавния бюджет по Постановление № 94 на МС от 30 май 2022 г., се изпълняват от кмета на общината чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. на ученик от общинско училище, който е класиран за съответната календарна година по мярка от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. /Приложение №1/.
1.1.1.    Мерките се прилагат за ученици:
1.1.1.1.    класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката;
1.1.1.2.    класирани в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално, на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
1.1.1.3.    спечелили индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или балканско първенство;
1.1.1.4.    спечелили индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на ученически игри.
1.2.     Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби, осигурени със средства от общинския бюджет, включват предоставяне на еднократно финансово подпомагане в размер до 1500 лв. за участие в престижни международни конкурси, олимпиади и състезания /в областта на спорта - световни първенства, европейски първенства и балкански първенства/, пленери, обучителни и тренировъчни лагери.
1.2.1.    Мерките по т.1.2. се прилагат за ученици:
1.2.1.1.     класирани за съответната календарна година на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс или състезание в областта на изкуството и науката или класирани за участие в национална или международна олимпиада;
1.2.1.2.     класирани за съответната календарна година в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на международни първенства или състезания, на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
1.2.1.3.     спечелили през съответната календарна година индивидуална награда в колективните спортове на международни първенства или състезания, на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;
1.2.1.4.     резултатът от класирането се удостоверява с копие на протокол и/или копие на грамота, диплом от състезание, конкурс или олимпиада;
1.2.1.5.     резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с копие на протокол от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация;
1.2.1.6.     еднократното финансово подпомагане със средства от общинския бюджет се отпуска веднъж за всяка календарна година и само за една от мерките, избрана от детето, независимо от отпусната стипендия по тази програма или на основание закон или акт на Министерския съвет. 
1.3.     За осъществяване на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби до кмета на общината се подават следните документи по образец, които се завеждат в деловодството на община Хасково:
-    искане, съгласно приложение № 1 за мерките, осигурени със средства от държавния бюджет;
-    искане, съгласно приложение № 2 за мерките, осигурени със средства от общинския бюджет.
1.4.      Към исканията се прилагат:
- документ, потвърждаващ участието на ученика в курс, пленер, обучителен и тренировъчен лагер, в национален и международен конкурс, олимпиада и състезание;
- документите, удостоверяващи класирането на детето;
- справка от организаторите за вида и стойността на дейностите, свързани с изпълнението на мерките.
 

2.    Мерките със средства от държавния бюджет за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата включват:
2.1.     проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време;
2.2.     подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка;
2.3.     освобождаване от заплащане на такса за участие в приемни изпити в спортни училища и в училища по изкуствата.
2.4.     мерките се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете с изявени дарби в размер до 65 лв.
2.5.     За осъществяване на мерките за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата се представят следните документи:
-    искане за предоставяне на закрила, което се подава от родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето;
-    копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето;
-    препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка;
-    документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството или спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище в съответната календарна година;
-    справка от организаторите за вида и стойността на дейностите.

2.6.     Мерките за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата се осъществяват чрез предоставяне на писмена информация от дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане и/или от Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта въз основа на подадено искане. 

3.    Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби.

3.1.     Стипендии в размер на 135 лв. месечно, осигурени със средства от държавния бюджет, за стимулиране на деца с изявени дарби на ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в мерките по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление №94 на МС от 30 май 2022 г.
3.2.     Правото на стипендията по т. 3.1. се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена награда. Стипендията се отпуска от кмета на общината и се изплаща от училището за 12 месеца.

3.3.     Стипендии на името на Недялка Симеонова в размер на 100 лв. месечно, осигурени със средства от бюджета на Община Хасково, за стимулиране на деца с изявени дарби на ученици от І до XІІ клас, класирани през календарната година на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, които не са включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление №94 на МС от 30 май 2022 г, както следва:
- класирани на първо, второ и трето място на национални и международни олимпиади;
- класирани индивидуално на първо, второ и трето място на международни спортни състезания /олимпиада, световно първенство, европейско първенство и балканско първенство/ при конкуренция от минимум 4 отбора и минимум 6 състезатели;
- класирани на първо място на международни и национални конкурси в областта на културата, изкуството и науката при  конкуренция минимум 10  участници;
- класиран индивидуално в областта на спорта на първо място на държавно първенство при конкуренция от минимум 10 състезатели.

3.4.     Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена награда. Стипендията се отпуска от кмета на общината и се изплаща от училището за 12 месеца.

3.5.     Еднократни стипендии в размер на 150 лева, осигурени от бюджета на община Хасково, за ученик от общинско или държавно училище на територията на община Хасково, спечелил през календарната година индивидуална награда или класиран в конкурси и състезания на национално и международно ниво, както следва: 
- класирани на второ и трето място на международни и национални конкурси при  конкуренция минимум 10 участници;
- класиран индивидуално в областта на спорта на второ и трето място на държавно първенство при конкуренция от минимум 10 състезатели.

3.6.     Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена награда. Стипендията се отпуска от кмета на общината и се изплаща от училището.

3.7.     Еднократна стипендия, осигурена от бюджета на Община Хасково, за ученици от общински или държавни училища на територията на община Хасково, включени в колектив или отбор, ансамбъл, дует, трио, квартет, квинтет, секстет, хор, формация, класирани през календарната година на първо място в конкурси, състезания, турнири на национално и международно ниво - до 5 участници - по 50 лева на участник, над 5 участници – по 25 лева на участник. 

3.8.     Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена награда. Стипендията се отпуска от кмета на общината и се изплаща от училището, спортен клуб или съответната организация.

3.9.     Ученик има право да избере да получава само една стипендия по тази програма или на основание закон или акт на Министерския съвет. Когато ученикът отговаря на условията за получаване на друг вид стипендия, той попълва декларация, че ще получава само една стипендия по избор. 

3.10.    Учениците губят правото си на стипендия, когато:
-    преустановят обучението си;
-    прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
-    имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет - до заличаване на наказанието;
-    в случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.

3.11.    За предоставяне на стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби в едномесечен срок от възникването на основанието за предоставяне на стипендията, адресирани до кмета на общината, се подават следните документи:
-    искане, съгласно приложение № 1, за мерките, осигурени със средства от държавния бюджет;
-    искане, съгласно приложение № 2, за мерките, осигурени със средства от общинския бюджет;
-    декларация по образец;
-    придружаващи документи /протокол за класиране, удостоверяващ броя на участниците, грамота, служебна бележка от училище или от съответната организация/.
3.12.    Искането за предоставяне на стипендия се подава от родител, настойник, попечител или лице, което полага грижи за детето. За стипендии на колективи и отбори искането се подава от ръководителя на колектива/отбора.

3.13.    Към искането се прилагат документи, доказващи класирането на детето. 

3.14.    Резултатът от класирането се удостоверява с копие на протокол и/или копие на грамота, диплом от състезание, конкурс или олимпиада. 

3.15.    Резултатът от класирането в областта на спорта се удостоверява с копие на протокол от състезание, предоставен от съответната българска спортна федерация.


4.    Експертно-консултативна комисия.

4.1.    При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби по тази програма кметът на общината се подпомага от експертно–консултативна комисия, назначена с негова заповед. 
4.2.    Експертно-консултативна комисия е в състав не по-малко от 5 и не повече от 9 членове - експерти в съответната област на науката, изкуството и спорта.
4.3.    След разглеждането на постъпилите документи експертно-консултативната комисия представя протокол от работата си на кмета на общината заедно с мотивирано предложение за всяко едно от постъпилите искания.
4.4.    Предоставянето на закрила по наредбата се отразява в Дневника за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила, дневникът се води и съхранява от комисията.
4.5.    Информация за одобрени и неодобрени искания за закрила на деца с изявени дарби се публикуват на страницата на община Хасково, раздел „Дейности и услуги“, рубрика „Образование“ и „Младежки дейности и спорт“,  Тема „Подкрепа на деца с изявени дарби“ след 15-то число на всяко тримесечие.


5. Срокове за разглеждане на исканията и определяне на стимулирането.
5.1.  Искания за получаване на закрила се подават през цялата календарна година в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила.
5.2. Искания за получаване на закрила по реда на тази програма във връзка с основания, които са възникнали в периода от началото на календарната година до приемането на настоящата общинска програма, се разглеждат в срок до 30 календарни дни след приемането на програмата от Общински съвет – Хасково.
5.3. Исканията за предоставяне на закрила се разглеждат в срок не по-късно от 10 (десет) дни след края на всяко тримесечие. 
5.4. Искания по мерките, осигурени със средства от бюджета на Община Хасково, за закрила на деца с изявени дарби се разглеждат в срок 10 (десет) дни след края на всяко тримесечие спрямо датата на постъпването им, за периода месец октомври и ноември се разглеждат в срок до 10 декември на календарната година. 
 

6. Класиране
6.1. Класирането на кандидатите за финансово подпомагане се извършва от експертно–консултативната  комисия, определена със заповед на кмета на община Хасково.
6.2 Правилата за работа на комисията и критериите за класиране на кандидатите се утвърждават от кмета на община Хасково по предложение на експертно-консултативната комисия в срок до 09 август на настоящата година.
6.3. Изплащането на средствата за финансово подпомагане на деца с изявени дарби се осъществява от учебните заведения.
6.4. Закрилата на децата с изявени дарби се предоставя със заповед на кмета на общината.
 

7. Общ размер на средствата, осигурени от Община Хасково за изпълнение на мерките за закрила да деца с изявени дарби – 35 000 лв., от тях:
7.1. Предоставяне на еднократно финансово подпомагане в размер до 1500 лв. за участие в престижни международни конкурси, олимпиади и състезания /в областта на спорта -олимпиада, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство/, пленери, обучителни и тренировъчни лагери – общо 6 000 лв.
7.2. Стипендии:
- еднократни индивидуални стипендии в размер на 150 лв. – общо  8 250  лв.
- еднократни стипендии за ученици от колектив  – общо 2 750 лв.
- стипендия на името на Недялка Симеонова – 15 стипендии по 1200 лв. – общо 18 000 лв.
7.3. При наличие към 1 декември на календарната година на остатък от неизразходвани средства по някоя от мерките по т.6, същите могат да бъдат преразпределени по друг вид мярка по предложение на експертно-консултативната комисия и след одобрение от кмета на община Хасково.

 

Настоящата Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. е приета с Решение №698 от 29.07.2022 г. на Общински съвет – Хасково.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!