Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Програма за опазване на околната среда 2021 - 2028 г.

 

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) за екологичната оценка на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 г.

 

Съгласно Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Възложителят е длъжен преди окончателното приемане или одобряване на плана/програмата да изпрати до органите по чл. 28 и до отговорните за прилагането на плана/програмата обобщена справка, включваща анализ на:

 1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) съответствието на плана/програмата с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО или в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
 2. обосновка за предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда, включително предвид резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с обществеността;

Програмата за опазване на околната среда  на община Хасково за 2021-2028 г. предвид резултатите от консултациите със заинтересуваните органи и с обществеността по време на отделните етапи от разработването на програмата, обоснова предпочитаната алтернатива от гледна точка на околната среда и тя е:

Визията за околната среда на общината в близките осем години дава общата представа за характеристиките на околната среда в общината в контекста на концепцията за устойчиво развитие, надграждаща се и след програмния период с Програмата за опазване на околната среда 2016-2020 г.: Околна среда на община Хасково, осигуряваща високо качество и здравословен начин на живот, социален просперитет и устойчиво икономическо развитие.

Визията за околната среда на общината представлява идеалното положение, което се стреми да постигне общината, включително и чрез реализирането на настоящата програма. Като такава, тя трябва да се вписва в общата визия за развитието на общината, определена в изготвения проект на „План за интегрирано развитие на община Хасково 2021- 2027“.

Визията е обобщена представа за развитието на общината в бъдеще време. Тя представя желаното и възможно състояние на средата, която общината изгражда, поддържа и развива в един дългосрочен период.

В План за интегрирано развитие на община Хасково 2021-2027 се предлага следната ВИЗИЯ, която леко модифицира Визията от Общинския план за развитие -2014-2020 г.:

Община Хасково – устойчиво развита самоуправляваща се европейска териториална общност, с природни и антропогенни ресурси и потенциали за устойчиво, комплексно развитие, с качествена селищна среда, съхранена природа и социализирано културно наследство, привлекателно място за живеене и развитие на бизнес в съответствие с местните традиции, национални и регионални приоритети, модерни световни тенденции, в условия на силно гражданско общество.

Основополагащ етап в разработването на ПООС е извършения анализ    на състоянието на околната среда на територията на община Хасково. Извършеният анализ даде възможност да се определи съществуващото състояние на поредица фактори, които  имаха значение при идентифициране на мерките и следните приоритети:

Приоритет 3. Устойчива екологична среда.

Така формулираната Визия за община Хасково, кореспондира и конкретизира (съобразно конкретните условия на община Хасково) Визията в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен район - 2021-2027 г.

Програмата за опазване на околната среда на община Хасково 2021-2028г. гарантира постигането на балансирано и устойчиво социално и икономическо развитие на общината и осигуряването на високо качество на живот на гражданите.

Общото виждане и очакване за развитие на община Хасково в рамките на следващите 8 години може да се формулира като:

Опазване качеството на атмосферния въздух:

 • Предприемане на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез допълнително намаляване на емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт и битовия сектор;
 • Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия;
 • Информираност на населението, повишаване на екологичната култура;

Подобряване на системата за управление на отпадъците:

 • Увеличаване дела на отделените за рециклиране и оползотворяване смесени битови отпадъци;
 • Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
 • Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците;
 • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;
 • Осигуряване на достатъчни данни за отпадъците;
 • Въвеждане на информационни системи за събиране на информация за отпадъци;
 • Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците;
 • Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща”;
 • Увеличаване на дела на участието на обществеността в прилагане политиките по управление на отпадъците;

Съвременен стандарт на живот чрез подобряване на ВиК инфраструктурата:

 • Осигуряване на достатъчни количества питейна вода за всички населени места на територията на общината;
 • Подобряване на ВиК системата в общината;
 • Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;
 • Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води;

Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на стопанските отрасли на местно ниво:

 • Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване (ОВОС, ЕО, Разрешителни режими и др.);
 • Развитие на екологично чисти земеделие и животновъдство;
 • Запазване на околната среда в туристическите райони;
 • Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие;
 • Съхраняване и опазване на защитените територии и зони;
 • Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси;

Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната среда:

 • Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда;
 • Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения и съставяне на екологична политика;
 • Повишаване на екологичната информираност и образование на населението;
 • Създаване на условия за включване на населението в инициативи по опазване на околната реда;
 • Запознаване на населението с най-актуалните насоки в сферата на опазването на околната среда;
 • Провеждане на информационни кампании и обучения на подрастващото поколение за опазване на околната среда и прилагане на интегриран подход.

Стратегически цели, приоритети и мерки.

Стратегическите цели са съобразени с възможностите и ресурсите на община Хасково. Те са свързани с качества като специфичност и значимост, относно развитието в перспектива на общината. Визията и Стратегическите цели се обединяват в рамката на местната власт по отношение изпълнение на поставените цели в областта на околната среда за изпълнение през следващия програмен период 2021 г. - 2028 г. и съобразно задачите на Програмата за опазване на околната среда , Програма за управление на отпадъците, Общинския план за развитие на община Хасково през програмния период, както и измерими, чрез система на общината за ежегоден мониторинг и оценка на постигнатото.

Изходна точка за формулиране на визията, целите и задачите на Програмата за

опазване на околната среда на Община Хасково за 2020 - 2028 г. се приема изготвения проект на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хасково 2021- 2027 г. който е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години, съобразен с по високо в йерархията стоящи регионални и национални административни документи. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на община Хасково.

Планът за интегрирано развитие е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие. С ПИРО се идентифицират проблемите в развитието и се определят възможностите за комплексно и устойчиво развитие на основата на разполагаемите ресурси и потенциали.          

Съгласно Решение № ХА – ЕО - 1/2022 г. за преценяване на необходимостта от издаване на ЕО на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 202102028 г., Община Хасково следва да го изпълнява

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, произтичащи от Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 г., попадащи в обхвата на Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но попадащи под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат  одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките разписани в разрешението/становището.

Законът за биологичното разнообразие урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.) е нормативно изискване което следва/ще се спазва при провеждане процедурите по ЗУТ за  Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва за защитените зони, които са:

1. разгледани и одобрени по принцип от Националния съвет по биологичното разнообразие, независимо дали са отложени за допълнително проучване и разглеждане, или са включени в списъка по чл. 10, ал. 3 за внасяне в Министерския съвет за приемане, или

2. включени в списъка по чл. 10, ал. 4, обнародван в "Държавен вестник", или

3. обявени със заповед по чл. 12, ал. 6.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.)

(4) За плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на Закона за опазване на околната среда, оценката по ал. 1 се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на този закон и наредбата по чл. 31а.

(5) Извън случаите по ал. 4, оценката по ал. 1 на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения се извършва чрез процедура, определена в наредбата по чл. 31а.

(6) В случаите по ал. 4 при извършване на задължителна екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда, както и при преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда, когато прецени, че няма вероятност планът, програмата или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при постановяване на съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 30.09.2010 г.) В случаите по ал. 5, когато прецени, че няма вероятност планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган го съгласува с решение като може да определи конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.

(8) В случаите по ал. 4 при преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка или от оценка на въздействието върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда, когато прецени, че има вероятност планът, програмата или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган издава решение да се извърши екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда.

(9) В случаите по ал. 8 и когато за плана, програмата или инвестиционното предложение се извършва задължително екологична оценка или оценка на въздействието върху околната среда и компетентният орган прецени, че има вероятност те да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, в екологичната оценка или в оценката на въздействието върху околната среда се включва оценка на степента на въздействие на плана, програмата или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

(10) В случаите по ал. 5, когато прецени, че има вероятност планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, компетентният орган издава решение да се извърши оценка на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

(11) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Оценката по ал. 10 завършва с решение на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Ако в продължение на 5 години от датата на издаване на решението възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение или проект или по одобряване на плана или програмата, решението по ал. 12, т. 1 автоматично прекратява действието си.

(12) С решението по ал. 11 съответният компетентен орган:

1. съгласува плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по ал. 5, като определя конкретни условия, изисквания и мерки за опазване на защитената зона при осъществяване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение;

2. не съгласува плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по ал. 5, като излага мотивите за това.

            

2. Инвестиционните намерения и проекти, произтичащи от ПООС 2021-2028 г.,  свързани с водовземане и/или ползване на подземните води и повърхностните води, подлежат на оценка за допустимост спрямо екологичните цели и планираните мерки за постигане добро състояние на водите в ПУРБ и спрямо целите на управление на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН, за съответния период на действие на плановете.

Община Хасково отчита, че  текат консултации в хода на разработване на ПУРБ 2022-2027 г. за Източнобеломорски район, както и продължава изпълнението на мерките, планирани във втория ПУРБ за ИБР. Действията за разрешаване на значимите проблеми, идентифицирани в  двата доклада,  са планирани като естествено продължение, с което се надгражда постигнатото от предишните цикли на ПУРБ и  това дава основание за анализ на условията залегнали в двата плана които да се имат предвид за :   Инвестиционните намерения и проекти, произтичащи от ПООС 2021-2028 г.,  свързани с водовземане и/или ползване на подземните води и повърхностните води, подлежат на оценка за допустимост спрямо екологичните цели и планираните мерки за постигане добро състояние на водите в ПУРБ и спрямо целите на управление на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН, за съответния период на действие на плановете.

Основен законодателен документ е Закон за водите.

Екологичните цели и планираните мерки, които ще се спазват от община Хасково и които са свързани с постигане добро състояние на водите в ПУРБ и спрямо целите на управление на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН, за съответния период на действие на плановете са:

Регистриране процесите на еутрофикация в повърхностните водни тела на територията на ИБРБУ са свързани основно със следните видове антропогенен натиск:

 • заустване на отпадъчни води от населените места;
 • заустване на отпадъчни води от промишлеността;
 • внос на азотни и фосфорни торове от селското стопанство (земеделие);
 • внос на фосфор от животновъдството.

Емисиите и замърсяването с биогенни са един от най-значимите проблеми и в ИБРБУ.

Регулацията и ограничаването на степента на натиска от водовземане от повърхностни води се извършва чрез разрешителните, които БДИБР издава в съответствие с разпоредбите на ЗВ, таксите за водовземане и извършвания контрол.

По отношение на водовземането, основен проблем представлява загубата на вода по водоразпределителните мрежи, както и липсата или неизправно оборудване за измерване на водни количества в ключови пунктове за водовземане.

Ремонтно-възстановителните дейности подлежат на разрешителен режим, като целта е да се регулират дейностите по изграждане, ремонт и поддръжка на защитните съоръжения и укрепването на речните брегове, което гарантира че изпълнението на тези дейности се извършва с възможно най-малко отрицателно въздействие върху състоянието на водите.

Намаляване на риска от наводнения и щетите от тях е цел на ПУРН, които се разработват в съответствие с Директивата за наводненията (2007/60/ЕС) от БД и МОСВ. В рамките на настоящия цикъл на планиране се разработва актуализация на ПУРНВ контекста на изискванията на РДВ, следните аспекти трябва да бъдат взети предвид в процеса на разработване на ПУРН:

 • Мерките, свързани със защита от наводнения, по принцип не трябва да водят до влошаване на състоянието на повърхностните водни тела.
 • В следващия ПУРН-период  е необходимо да се увеличи делът на мерките за естествено задържане на водите, които допринасят както за намаляване на риска от наводнения, така и за подобряване на състоянието на екосистемите и постигане на целите на ПУРБ (възстановяване на заливните равнини, влажните зони, възстановяване на естественото състояние на речните корита и т.н.).
 • Прилагането на мерки, които водят до влошаване на състоянието на повърхностните водни тела поради физически (хидроморфологични) модификации, следва да бъде обосновано като изключение съгласно изискванията на член 4.7 от РДВ.

 

Подготвителни мерки изискващи ПУРБ и ПУРН - имат за цел да подпомогнат процесите на планиране. Те включват мониторинг, оценка на промените, идентифициране на рискови области, разработване на системи за ранно предупреждение и планове за действие при извънредни

Поведенчески и управленски мерки изискващи ПУРБ и ПУРН - имат за цел да повишат осведомеността относно възможни бъдещи условия и да подкрепят устойчивото управление с акцент върху ефективно използване и опазване на доброто качество на водите. Това включва разработване на планове за управление на риска от недостиг на вода и насърчаване на добрите практики, при които обменът на знания играе важна роля.

С оглед спазване разпоредбите на Закона за водите дейностите, свързани с водовземане от и/или ползване на воден обект подлежат на РАЗРЕШИТЕЛЕН  РЕЖИМ.

За правото на водовземане и/или ползване на воден обект по чл.44 и чл.46 от Закона за водите се заплаща такса в размер, определен с Тарифа приета от Министерски съвет.

На основание чл.44 и чл.46 от ЗВ всеки, който водовзема или ползва воден обект е длъжен да се сдобие с Разрешително. Според нормата на чл.52 от същия закон Разрешителното се издава от компетентния орган: МОСВ или съответната Басейнова Дирекция.

Цялостната уредба по издаване на Разрешително е посочена в гл.IV от Закона за водите – Разрешителен режим. Процедурата се открива с подаване на Заявление по чл. 60 от Закона /по образец/, като по-нататъшното й развитие следва Раздел II на Глава IV.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И УСЛОВИЯТА, ЗАЛЕГНАЛИ В Решение за преценяване на необходимостта от издаване на ЕО на Програма за опазване на околната среда на община Хасково за периода 2021-2028 г.

Орган за контрол по изпълнение на програмата е общинският съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година, чрез подготовката на отчет за изпълнение на програмата. Отчетът следва да се представя в срок до 31 май, като копие от него се изпраща на РИОСВ - Хасково. Целта на отчета за изпълнение на програмата е да се проследи напредъкът при изпълнението през предходната календарна година и да се идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година на изпълнение.

Отчетът се изготвя на достъпен език, използвайки общо приета и общо позната нотация, като се препоръчва да включва графики, фигури, таблици и др. елементи, чрез които да се илюстрират по леснодостъпен начин напредъка по изпълнение на мерките и поставените с програмата цели.

Контролът по изпълнението на програмата може да се осъществява чрез провеждане на мониторинг. Целта на мониторинга е да отбелязва отклоненията от плана достатъчно рано, за да бъде възможно тяхното коригиране, преди последствията от тях да станат толкова сериозни, че да не могат да бъдат преодолени. Определянето кога да се извършват наблюденията е процес, който следва да отчита много фактори свързани със същността на програмата, но и да се съобразява с икономическите и финансовите възможности.

Освен като финансова поносимост, предлаганата система на мониторинг трябва да отговаря и на други изисквания, като например:

 • Системата трябва да бъде разбирана от хората, които ще я използват и ще получават информация от нея;
 • Системата трябва да съобщава за отклоненията от плана през определени интервали от време така, че да бъде възможно предприемането на корективни действия преди последиците да са станали прекалено сериозни;
 • Системата трябва да посочва характера на корективните действия, които да върнат проекта обратно към плана;
 • Системата трябва да бъде представена в широко позната и лесно разбираема нотация;
 • Системата за управленски контрол трябва да бъде разработена с активното участие на всички хора и групи, включени в дейностите по опазване на околната среда на община Хасково

 

Файлове

Последна промяна: 5 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!