Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 179/24.06.2016 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 11

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2016 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 179

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62; чл. 67, ал. 1 и ал. 2, чл. 69, ал. 1 и ал. 2 и чл. 71 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги на територията на Община Хасково в частта на Глава втора “Местни данъци и такси“ - Раздел І “Такси за битови отпадъци“, както следва:

§1 Чл. 15 “а“ придобива следната редакция:

(1) Предприятията изчисляват дължимата такса за битови отпадъци по реда на чл. 67 от ЗМДТ.

(2) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 15 подават Декларация по образец в Община Хасково в срок от 01 ноември до 30 ноември на предходната година.

(3) В декларацията се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината.

(4) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой съдове или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса, определена по реда на чл. 67 от ЗМДТ.

§ 2 Чл. 17 придобива следната редакция:

(1) Таксата се заплаща на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.

(2) Предплатилите таксата битови отпадъци за цялата година до 30 април на текущата година, ползват отстъпка от 5 /пет/ на сто.

(3) Лицата, неползващи услугата по Раздел І за цялата година, подават Декларация по чл. 7 от Наредбата в срок от 01 декември до 31 декември или последния работен ден от текущата година. Декларацията се подписва от всички данъчнозадължени лица.

§ 3 Чл. 18:

(5) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване на подалите Декларация по образец до 31 декември на текущата година, за имотите, които няма да се ползват през цялата година или когато услугата не се предлага от общината.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!