Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 14/20.12.2019 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 20.12.2019 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 14

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „а“, във вр. с чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, Общински съвет –Хасково реши:

 

  1. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо; поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на община Хасково за 2020 година, съгласно Приложение № 1.

 

  1. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г., както следва:

1. За населението на гр. Хасково и за жилищата на предприятия – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.3 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 1.2 ‰;

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

2. За населението и за жилищата на предприятия в IV зона и местностите „Кенана“, „Куба“ и „Туристическа хижа“ – в размер на 3.50 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1.5 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 1 ‰;

- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1 ‰;

 

3. За населението и за жилищата на предприятия в V зона – в размер на 2.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 1 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 ‰;

4. За населението в селата в Община Хасково – в размер на 5.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 3 ‰;

- за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 2 ‰;

5. За всички нежилищни имоти на предприятия, както следва:

5.1. Когато не е подадена декларация в установения срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или когато не могат да се установят броя на използваните съдове, се заплаща годишна такса в размер на 13 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

5.2. В зависимост от вида и броя на деклариралите съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията - размера на таксата е както следва:

За събиране и транспортиране на битови отпадъци:

- за кофа 110 л.                                            -   550 лв.

- за контейнер тип „Бобър“                      - 1 560 лв.

- за контейнер с обем 4 м.3                      - 1 560 лв.

 

За третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – в размер на 0.5‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти

 

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 3 ‰ /промила/ върху по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Файлове

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!