Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 97 от 29.03.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2024 ГОД.

 

Решение № 97

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал.2 от АПК и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково реши: 

Допълва Решение № 28/22.12.2023 г., прието на редовно заседание на Общински съвет - Хасково, състояло се на 22.12.2023 г., с което е изразено предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на водопровод за присъединяване на ПИ 77195.107.5 и ПИ 77195.107.6 по КК на гр. Хасково към водопроводната мрежа, като изразява предварително съгласие за проектното трасе, което е съгласно изработения парцеларен план и попада върху общински поземлен имот с идентификатор 77195.107.32 по КК на гр. Хасково с НТП дере, територия – земеделска, с площ на имота 0.563дка и площ на право на преминаване и ограничение на ползване 0.004дка и имот с идентификатор 77195.107.31 по КК на гр. Хасково с НТП полски път, територия – земеделска, с площ на имота 3.186 дка и площ на право на преминаване и ограниение на ползване 0.005дка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 29 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!