Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 95 от 29.03.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2024 ГОД.

 

Решение № 95

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 61, ал. 2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Елисавета Бозова и Орлин Бозов за обект: „„ГАРАЖ – ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ“ В ПИ 77195.734.39, УПИ VII, КВ. 560 ПО ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН И ЗАСТРОТЕЛЕН ПЛАН НА ГР. ХАСКОВО, ОБЩ. ХАСКОВО“, със ЗП 23,60 кв.м, към жилищна сграда с идентификатор № 77195.734.39.1., намираща се в ПИ 77195.734.39 по КК на гр. Хасково,( ул. „Бузлуджа“ № 65); целия с площ 301 кв.м.; при граници: ПИ с идентификатор №№ 77195.734.47, 77195.734.40, 77195.734.37, 77195.734.38 на стойност 1 180,00 лв. (хиляда сто и осемдесет лева) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т. 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/                  

Последна промяна: 29 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!