Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 57 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 57

На основание чл.21, ал.1, т.12, 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал.1 и ал.3 от АПК, във връзка с Решение на ЕК от 20 декември 2011 година относно прилагането на чл.106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Указания за осигуряване на съответствие на проект „Грижа в дома с Община Хасково“, финансиран по ПРЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес, Общински съвет - Хасково:

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Решение № 757 от 25.11.2022 г. на Общински съвет Хасково със следното съдържание:

● Създава се нова т.3 със следния текст: Дава съгласие изпълнението на услугата „Грижа в дома“ по проектно предложение BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в община Хасково”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, да бъде възложена като услуга от общ икономически интерес на отдел в общинската администрация, за срока на изпълнение на проекта или до изтичане срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

● Създава се нова т.4 със следния текст: Възлага на  Кмета на Община Хасково да издаде заповед за възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес на Отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Община Хасково, в рамките на проекта по т.1, за срока на неговото изпълнение или до изтичане срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

● Създава се нова т.5 със следния текст: Заповедта по т.4 следва да съдържа всички задължителни реквизити съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания по ПРЧР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес.

● Създава се нова т.6 със следния текст: Дава съгласие услугата „Грижа в дома“ по проекта по т.1 да бъде ползвана от потребителите без заплащане на такса, за периода на предоставяне на услугата – до изтичане срока на административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта.

● Създава се нова т.7 със следния текст: Дава съгласие Кмета на Община Хасково да изготви и утвърди „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“.

2. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал.1 и ал.3 от АПК.

В останалата част решение № 757 от 25.11.2022 г. на Общински съвет Хасково не се променя.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/ 

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!