Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 17 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.
 

РЕШЕНИЕ № 17
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково:

 1. Дава съгласие да се открие процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.
 2. Определя правилата и необходимите документи за участие в избора на независим финансов одитор на търговското дружество със 100 % общинско участие, както следва:
  • Заявление/оферта за участие в процедурата с кратко представяне дейността на одитора /свободен текст/;
  • Документ, удостоверяващ актуалното състояние на юридическото лице /заверено копие/;
  • Документ /диплом/, удостоверяващ правоспособността за извършване на одитна дейност /заверено копие/;
  • Документ за самоличност на одитора /заверено копие/;
  • Ценово предложение без ДДС за одитиране на търговското дружество, което да бъде в отделен, непрозрачен плик;
  • Декларация за конфликт на интереси;
  • Декларация, че отговарят на изискванията на чл.65, ал.3 и ал.4 от Закона за независим финансов одит;
  • Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“ на регистриран одитор, с изключение на случаите по чл.31, ал.7 от Закона за независим финансов одит.
 3. Определя срок за подаване на документите за участие в процедурата по избор на независим финансов одитор до 10 дни от деня на публикуване на обявата за избор на независим финансов одитор на официалната интернет страница на Община Хасково и Общински съвет - Хасково.
 4. Общински съвет – Хасково възлага на ПК по бюджет и финанси да разгледа документите за участие и да представи пред Общински съвет одобрените кандидати със съответните ценови предложения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!