Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №993 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №993

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката и чл.60, ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково реши:

I.Дава Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Енерджи Ланд“ ЕООД, ЕИК: 207135839, с адрес на управление: гр. Хасково 6300, бул. ,,България № 150, к-с ,,Градски хали“, ет.2, офис 212, за изграждане на Фотоволтаични електроцентрали /ФвЕЦ/ в землището на с.Криво поле върху следните общински имоти без търг или конкурс:

1.Поземлен имот 39863.7.23, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Добрево геранче“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Друг вид земеделска земя, площ 325933 кв.м., стар номер 000002.

2.Поземлен имот 39863.12.20, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Добрево геранче“, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, категория 9, НТП Друг вид земеделска земя, площ 205686 кв.м., стар номер 000005.

3.Поземлен имот 39863.12.7, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Шейтана“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, категория 9 НТП Пасище, площ 264615 кв.м., стар номер 000017.

4.Поземлен имот 39863.12.76, област Хасково, община Хасково, с.Криво поле, м. „Шумака“, вид собственост: Общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП Пасище, площ 714746 кв.м., стар номер 000076.

II.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I на основание чл.25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с §6а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи.

III.Дава предварително съгласие, на основание чл.25, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, за изработване на Подробни устройствени планове, предвиждащи изграждането на обектите.

IV.Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.I и представляващи публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОС и всички други нормативни актове изисквания.

V.Дава предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, за определяне на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на поземлените имоти, описани в т.I.

Предварителното съгласие по т.I, т.II, т.III, т.IV, т.V важи за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението.

VI.Учредяването право на строеж в полза на ,,Енерджи Ланд“ ЕООД да стане след одобрение на Подробните устройствени планове на имотите и при спазване на процедурите на приложимото българско законодателство.

VII.Изработването на Подробните устройствени планове да се финансира от „Енерджи Ланд“ ЕООД.

VIII.Възлага на кмета на Община Хасково да упълномощи „Енерджи Ланд ЕООД“ във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗЕ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове.

IX.Възлага на кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!