Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №957 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №957

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на „РОЛИНГ“ ООД – гр.Хасково представлявано от управителя си Георги Саръкостов за реализиране на обект: „СКЛАДОВА БАЗА С ОФИСИ – 2-ет. пристройка и вътрешно преустройство на същ. търговска сграда в ПИ 77195.711.11, УПИ III-„за общ. жил. стр-во и магазини“, кв. 344б, гр. Хасково“, обща ЗП 205,85 кв.м., към сгради с идентификатори № 77195.711.11.2 и № 77195.711.11.3, разположени в ПИ с идентификатор № 77195.711.11 по КК на гр. Хасково (бул. „Васил Левски“ №27), целият имот с площ от 1829 кв.м., при граници: ПИ с идентификатори 77195.711.226, 77195.711.266, 77195.711.263, 77195.711.237 на стойност 10 292,50 лв. (десет хиляди двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!