Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №914 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №914

 

1.На основание чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, във връзка чл.39 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в част 2,000 дка от имот с идентификатор 12382.45.293 по КККР на с.Въгларово, целият с площ 855,586 дка. (осемстотин петдесет и пет декара, петстотин осемдесет и шест кв.м.) в подотдел 109-4, с трайно предназначение на територията: Горска и НТП: Широколистна гора, местност ,,Сандал келеме” на Мирослав Стойчев за срок от 10 (десет) години срещу цена от 86,00 лева (осемдесет и шест лева) за два дка годишно.

2. Възлага на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!